Statuss:
Īstenošanā
tghh
 • Programma, prioritāte, aktivitāte: Programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā mērķa 9.2.2. “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” projekta “Vidzeme iekļauj”, projekta identifikācijas Nr. 9.2.2.1/15/I/003 īstenošanā saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 313.
 • Projektā jānodrošina sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi:
  • 1. Pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus un projekta īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte ( I vai II invaliditātes grupa) – 53 personas;
  • 2. Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs – 28 personas;
  • 3. Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, ir likumiskie pārstāvji vai audžu ģimenes.
 • Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir): Visas projekta darbības tiks īstenotas ciešā sadarbībā ar projekta partneriem Alūksnes, Cēsu,  Gulbenes, Madonas, Smiltenes, Valkas, Valmieras un Varakļānu novada pašvaldībām, kā arī VSAC “Latgale” filiāli “Litene” un VSAC “Zemgale” filiālēm “Rūja” un “Valka”.
 • Projekta mērķis: 
  • Mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Īstenojot jebkuru no aktivitātēm, tiek respektētas mērķa grupas personu tiesības, vēlmes un vajadzības.
  • *Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir pretēji aprūpei ilgstošas aprūpes institūcijās, kur cilvēki ir izolēti no plašākas sabiedrības, nav pietiekamas kontroles pār savu dzīvi un lēmumiem, kas viņus ietekmē, kā arī institūcijas noteikumi ir prioritāri pār cilvēka individuālajām vajadzībām. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir kvalitatīvi, individualizēti pakalpojumi, kas cilvēkam sniedz atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai un dod iespēju dzīvot mājās, bet bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē.
 • Projekta īstenošanas laiks: No 2016.gada 30.marta līdz 2023.gada 31.decembrim
 • Projekta finansējums: Projekta kopējās izmaksas ir 11 579 801.00  EUR, tai skaitā 85% (9 842 830.85 EUR) līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.
 • Projekta aktivitātes:
  • 1. tiks izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
  • 2. tiks izstrādāts reģiona deinstitucionalizācijas plāns;
  • 3. tiks izstrādāti VSAC un bērnu sociālās aprūpes centru reorganizācijas plāni;
  • 4. tiks nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
  • 5. Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi;
  • 6. Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā dzīvojošiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi;
  • 7. tiks apmācīti speciālisti;
  • 8. tiks organizēti izglītojoši informatīvi pasākumi, lai mudinātu sabiedrību kļūt līdzatbildīgiem un zinošiem;
 • Publicitāte:

07.10.2019.
15.10.2019.
11.12.2019.

^Smiltenes pašvaldības loma Vidzemes plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanā.
05.02.2020.
10.07.2020.
31.07.2020.
04.11.2020.
25.11.2020.
22.12.2020.
05.01.2021.
08.02.2021.
17.05.2021.
28.09.2021.
05.11.2021.

25.03.2022.

19.09.2022.