Smiltenes novada Būvvaldes maksas pakalpojuma cenrādis apstiprināts ar 2022. gada 28. septembra Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 469  (protokols Nr.16, 43.§.). 

N.p.k Pakalpojuma nosaukums  Mērvienība Cena ar PVN, EUR  PVN 21%, EUR Cena ar PVN, EUR 
1. Būvatļaujas aktualizēšana Gb. 8.89 1.87 10.76
2. Izziņas sagatavošana un izsniegšana Gb. 8.91 1.87 10.78

 

 

Pašvaldības nodevas nosaka 2022. gada 28. septembra Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 27/22 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā". 

Nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu ēkām (noteikumu 1. pielikums)

Ēku iedalījums grupās Nodevas objekts Pilna nodevas likme, EUR
Fiziskas personas Juridiskas personas

I

Jauna būvniecība 15 25
Novietošana 15 25
Atjaunošana 15 25
Restaurācija 15 25
Pārbūve 15 25
Restaurācija 20 30
Nojaukšana 15 25
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 15 25
Publiskas ēkas vienkāršota atjaunošana 15 25
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 15 25
Konservācija 15 25

II

Jauna būvniecība 70 160
Novietošana 50 120
Restaurācija 50 120
Atjaunošana 50 120
Pārbūve 50 120
Nojaukšana (nav ārējie inženiertīkli vai tie atslēgti) 20 30
Nojaukšana 40 60
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 20 30
Vienkāršota atjaunošana 20 30
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 20 30
Konservācija 20 30

III

Jauna būvniecība 100 200
Novietošana 70 100
Restaurācija 70 100
Atjaunošana 70 100
Pārbūve 100 200
Nojaukšana 50 70
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 20 30
Vienkāršota atjaunošana 30 40
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 30 40
Konservācija 30 40

Nodeva par būvniecības ieceres akcepta saņemšanu inženierbūvēm (noteikumu 2. pielikums)

Inženierbūvju iedalījums grupās Nodevas objekts Pilna nodevas likme, EUR
Fiziskas personas Juridiskas personas

I

Jauna būvniecība 20 30
Novietošana 15 20
Ierīkošana 15 20
Atjaunošana 15 20
Pārbūve 20 30
Nojaukšana 15 20
Konservācija 15 20

II

Jauna būvniecība 80 170
Novietošana 60 90
Ierīkošana 60 90
Atjaunošana 60 90
Pārbūve 80 180
Nojaukšana 40 60
Konservācija 20 40

III

Jauna būvniecība 90 190
Ierīkošana 80 120
Atjaunošana 70 100
Pārbūve 90 190
Nojaukšana 50 70
Konservācija 50 70

Pašvaldības nodevas nosaka 2023. gada 25. janvāra Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2/23 "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā". 

Pašvaldības nodevas nosaka 2022. gada 29. jūnija Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 22/22 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Smiltenes novadā". 

Ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu cenrādis (pielikums noteikumiem)

Nr.
p.k.
Pakalpojuma veids Mērv. Cena, EUR
bez PVN
PVN 21% EUR Cena, EUR
ar PVN
1. Topogrāfiskās informācijas objekta** informācijas izsniegšana, pieņemšana, pārbaude, reģistrēšana datubāzē (cenrādi pielieto arī par būvju, ceļu, grāvju un citu laukumveida izpildmērījumu plānu pārbaudi, reģistrēšanu):
1.1. platībā līdz 0,3 ha (ieskaitot) 1 objekts 19.01 3.99 23.00
1.2. platībā no 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot) 1 objekts 21.49 4.51 26.00
1.3. platībā no 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot) 1 objekts 28.10 5.90 34.00
1.4. platībā no 1,0 ha papildus par katru nākamo ha 1 objekts 9.50 2.00 11.50
1.5. Maksimālā viena objekta maksa 1 objekts 123.97 26.03 150.00
2. Izpildmērījuma plāna par inženiertīklu (t.sk. inženiertīklu nojaukšanas) pieņemšana, pārbaude, reģistrēšana (ja jauna inženiertīkla izpildmērījumu plānā norāda arī demontētos inženiertīklus, tad par demontēto posmu papildu maksu nepiemēro. Ja nepieciešams, abus izpildmērījumus var noformēt atsevišķi, bet iesniegt kopā vienā datnē atbilstoši "objekta"definīcijai):
2.2. inženiertīklu garums līdz 300 m (ieskaitot) 1 objekts 9.50 2.00 11.50
2.3. inženiertīklu garums virs 300 m, papildu par katriem nākamajiem 100 m 1 objekts 2.89 0.61 3.50
2.4. maksimālā cena par objektu 1 objekts 123.97 26.03 150.00
3. Galveno būvasu reģistrēšana 1 būve 11.57 2.43 14.00
4. Viena zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšana, ievadīšana datubāzē. 1 objekts 11.57 2.43 14.00
5. Datubāzes informācijas izsniegšana zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu būvniecības darbu vajadzībām, kas nav minēti iepriekšējos punktos. 1 objekts 4.13 0.87 5.00

*Pakalpojumu izmaksās iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.

**Objekts – topogrāfiskais, izpildmērījuma, zemes ierīcības vai cits plāns, kas noformēts vienā datnē, ar vienotu lappušu numerāciju, vienotu nosaukumu, un attālums starp uzmērītajām teritorijām nav lielāks par 100 m.

Topogrāfiskās informācijas Objektos, kuros ir divi vai mazāk inženiertīkli, izcenojumam tiek piemērots koeficients k=0,8.

Atkārtotai darba pārbaudei, ja nav izlabotas iepriekš norādītās kļūdas un nepilnības, tiek pielietots izcenojums, kāds paredzēts jaunam darbam. Minētais lēmuma punkts attiecas arī uz pašvaldības pasūtījumu izpildītājiem.

Būvvalde nesaskaņo būvprojektus, ja topogrāfiskais plāns nav reģistrēts Datubāzē. Pēc būvdarbu pabeigšanas pasūtītājam jānodrošina ēkas vai inženierbūves faktiskā novietojuma izpildmērījums reģistrēšanai Datubāzē.