• Smiltenes novads ir viens no Vidzemes reģioniem, kurš administratīvi teritoriālās reformas rezultātā būtiski paplašinājies, iekļaujot arī  Apes un Raunas novadu teritoriju.
  • Mobilitātes plāns ir stratēģiskās plānošanas dokuments, kas ietver vadlīnijas mobilitātes pakalpojumu un ar to saistītās infrastruktūras attīstībai, lai apmierinātu iedzīvotāju un uzņēmēju mobilitātes vajadzības gan Smiltenes pilsētā, gan novada lauku teritorijās, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti.
  • Mobilitātes plāna izstrādei izmantota ilgtspējīga urbānās mobilitātes plāna (angļu val. Sustainable Urban Mobility Plan jeb SUMP) pieeja.

Saskaņā ar definīciju ilgtspējīgs urbānās mobilitātes plāns ir “stratēģisks plāns, kas izstrādāts, lai apmierinātu iedzīvotāju un uzņēmumu mobilitātes vajadzības pilsētās un to apkārtnē, lai panāktu labāku dzīves kvalitāti. Tas balstās uz esošo plānošanas praksi un ņem vērā integrācijas, līdzdalības un novērtēšanas principus”.