Reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās saskaņošana

  • Persona, kura vēlas izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla reklāmu, publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, pašvaldībā iesniedz saskaņošanai reklāmas vai reklāmas objekta projektu.
  • Reklāmas devējs ir tiesīgs izvietot reklāmu vai reklāmas objektu un ekspluatēt to tikai pēc pašvaldības reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas saņemšanas, atļaujā noteikto nosacījumu izpildes, pašvaldības nodevas samaksas, kā arī ievērojot reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņu.
  • Smiltenes novada Būvvalde, vērtējot reklāmas objekta izvietošanas pieļaujamību izvērtē, vai reklāmas objekts atbilst konkrētās teritorijas apbūves raksturam un mērogam, kā arī vai ir nodrošināta prasību izpilde, kas noteiktas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos vai būvprojektos, ja tādi izstrādāti konkrētai teritorijai vai būvei.
  • Reklāmas devējam tā izvietotā reklāma vai reklāmas objekts jāuztur tehniskā un augstvērtīgā vizuāli estētiskā kārtībā, objektam jābūt piestiprinātam statiski drošā veidā. Ja reklāmas objekta konstrukcijas nav drošas un apdraud personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu, reklāmas devējam ir pienākums nekavējoties veikt reklāmas sakārtošanu vai demontāžu.

Kārtību, kādā saņemama Smiltenes novada pašvaldības atļauja reklāmu, reklāmas objektu, slietņu, izkārtņu, afišu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu, citu informatīvo materiālu un vides objektu izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, nosaka pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2/23 „Par reklāmas izvietošanu publiskā vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā”.

Reklāmas izvietošana uz afišu stabiem saskaņošana

  • Uz Smiltenes pilsētas administratīvajā teritorijā esošiem afišu stabiem, stendiem un Smiltenes pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietu stendos atļauts izvietot Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldē saskaņotas afišas, plakātus un paziņojumus par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu.
  • Stendos izvietojamo afišu, plakātu un paziņojumu pieļaujamais izmērs ir A3 (297 mm x 420 mm), A2 (420 mm x 594 mm) un A1 (594 mm x 1189 mm) formāts.