• Pašvaldības finansējuma mērķis ir atbalstīt biedrību darbību, stiprināt to kapacitāti un veicināt sadarbību ar pašvaldību sabiedrības iesaistei pašvaldības autonomo kompetenču izpildei šādās jomās:
  • sociāli mazaizsargāto personu grupu atbalsts;
  • sociālās aizsardzības;
  • veselības aprūpes sniegšana, ko biedrība īsteno patstāvīgi.
 • Atbalstu var saņemt biedrības, kas atbilst vismaz diviem no šādiem kritērijiem:
  • biedrība prioritāri ir sabiedriskā labuma organizācija, kuras juridiskā adrese reģistrēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā vai arī reģistrēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet struktūrvienība un tās adrese reģistrēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā;
  • biedrība prioritāri ir sabiedriskā labuma organizācija, kas savas aktivitātes veic Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un sniedz pakalpojumus vai atbalstu Smiltenes novada iedzīvotājiem;
  • biedrība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā vismaz vienu gadu un tajā norādīta biedrības darbības joma un darbības mērķi, kas atbilst noteikumu 2.punktā noteiktajām atbalsta jomām;
  • Smiltenes novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu vai ir noslēgts līgums par pašvaldības nekustamā īpašuma (telpu) nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai;
  • Smiltenes novada pašvaldība ir deleģējusi veikt biedrībai kādu no pašvaldības autonomajās funkcijā ietilpstoša pārvaldes uzdevuma izpildi. 
 • Finansējums tiek piešķirts šādām attiecināmām izmaksām:
  • biedrības darbības nodrošināšanai - biedrības sniegto pakalpojumu, biedrības īpašuma uzturēšanas izdevumu segšanai, t. sk., komunālo un ikdienas pakalpojumu (elektrības, saziņas līdzekļu, u.c.) nodrošināšanai, īpašuma nomas maksas apmaksai;
  • biedrības izmaksu segšanai projektu līdzfinansējumam citiem (ne Pašvaldības) finanšu instrumentiem, kas saistīti ar biedrības sniegto pakalpojumu uzlabošanu Smiltenes novada iedzīvotājiem;
  • biedrības sniegto pasākumu organizēšanā sociāli mazaizsargāto grupu atbalstam.
 • Finansējums netiek piešķirts:
  • biedrības pamatlīdzekļu iegādei;
  • naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu samaksai;
  • biedrības līdzfinansējumam pašvaldības līdzfinansēto projektu īstenošanai. 
 • Atbalsta pieteikumu iezniegšana un izvērtēšana:
  • pieteikumu iesniegšana notiek līdz kārtējā gada 30. novembrim noteikumos noteiktā kārtībā; 
  • pieteikumus vērtē pašvaldības izpilddirektora rīkojumu apstiprināta atbalsta pieteikumu vērtēšanas komisija.
  • lēmumu pieņem pašvaldības dome. 

Kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti biedrību pieteikumi pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai nosaka noteikumi Nr. 13/23 "Par Smiltenes novada pašvaldības finansiālu atbalstu biedrībām/nodibinājumiem sociālās palīdzības un veselības aprūpes sniegšanā iedzīvotājiem".

Sociālais dienests

soc.dienests [at] smiltenesnovads.lv