• Smiltenes novada Attīstības programma 2022. -2028. gadam ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos.
  • Attīstības programmu veido vairākas sadaļas:
    • Stratēģiskā daļa,
    • Rīcības plāns,
    • Investīciju plāns,
    • Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība. 
  • Attīstības programma apstiprināta ar Smiltenes novada pašvaldības domes  26.01.2022. lēmumu Nr.8 “Par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam un Smiltenes novada attīstības programmu 2022. – 2028. gadam gala redakcijas apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 2.§.).