• Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu un tiek realizēts kā:
  • sociālais darbs;
  • sociālās aprūpes pakalpojumi;
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.
 • Sociālo pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi:
  • pakalpojumi atbilst klienta individuālajām vajadzībām;
  • pakalpojumi tiek sniegti pēc vispusīgas klienta resursu izvērtēšanas un klients līdzdarbojas lēmuma pieņemšanas procesā;
  • pakalpojumi tiek nodrošināti klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai;
  • pakalpojumus nodrošina starp institucionāla profesionāļu komanda.
 • Sociālos pakalpojumus var saņemt:
  • personas, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuras vēlas mainīt pašreizējo situāciju, bet nespēj pārvarēt dzīves grūtības saviem spēkiem. 
 • Smiltenes novada Sociālais dienests sniedz vai nodrošina šādus pakalpojumus:
  • sociālā darba pakalpojums;
  • aprūpe mājās;
  • asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti;
  • asistenta un pavadoņa pakalpojums bērniem ar invaliditāti;
  • aprūpes pakalpojums personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;
  • ģimenes asistenta pakalpojums;
  • sociālā mentora pakalpojums;
  • Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušām pilngadīgām personām un bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;
  • sociālā rehabilitācija vardarbību veikušām pilngadīgām personām;
  • krīzes dzīvokļa/mītnes pakalpojums
  • izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums;
  • dienas aprūpes centra pakalpojums;
  • grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums;
  • specializētās darbnīcas pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi individuālo konsultāciju/nodarbību veidā;
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem;
  •  krīzes centra pakalpojums;
  • patversmes un naktspatversmes pakalpojums;
  • īslaicīgā sociālā aprūpe institūcijā pilngadīgām personām;
  • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām;
  • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem;
  • specializētā transporta pakalpojums;
  • higiēnas pakalpojums.
 • Pašvaldības sniegto un valsts nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, to pieprasīšanas, saņemšanas un samaksas kārtību nosaka: