• Ēkas numura zīme ir alumīnija (skārda, plastikāta, vai cita analoga materiāla) materiāla, ar profilētu malu un tumši zilu fona krāsu (RAL 5013 vai ekvivalents) ar baltu apmali (noapaļotiem stūriem) un uzrakstiem baltā, atstarojošā krāsā, latviešu valodā.
 • Ēkas numura zīmē jānorāda:
  • ielas nosaukums, ja tāds ir,
  • ēkas numurs (atbilstoši piešķirtajai adresei),
  • var norādīt arī ziņas par īpašuma piederību (konkretizējot īpašnieka personu, norāda ēkas īpašnieka vārda pirmo burtu un uzvārdu vai juridiskas personas nosaukumu, atbilstoši ierakstam zemesgrāmatā vai nekonkretizējot īpašnieka personu, ēkas piederība norādāma kā privātīpašums, kopīpašums, pašvaldības īpašums vai valsts īpašums).
 • Ēku numura zīmes novietojamas uz fasādes, kas vērsta pret ielu, saistībā, ar kuru piešķirta adrese, 2300 – 3000 mm augstumā un 300 – 500 mm attālumā no ēkas stūra, kas tuvāks blakus ēkai ar mazāku kārtas numuru.
 • Ja ēka atrodas ielu krustojumā un pie tās fasādes ir uzstādīta ielas nosaukuma zīme, tad numura zīme piestiprināma zem ielas nosaukuma zīmes ar attālumu 100 mm (saskaņojot ar ēkas īpašnieku).
Ēkas numuru zīmes 1
Ēkas numuru zīmes 2

 

Ielas numuru zīmes
 • Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kurš vēlas veikt koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novada administratīvajā teritorijā:
  • iesniedz Smiltenes novada pašvaldībā rakstveida iesniegumu, kuram pievienota zemesgabala robežu plāna kopija ar norādītu koka atrašanās vietu,
  • nepieciešamības gadījumā arī zemes īpašuma (valdījuma) tiesības apliecinošu dokumentu kopija. 
 • Iesniegumu par koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novada administratīvajā teritorijā izskata un lēmumu pieņem Smiltenes novada pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisija. 
 • Pirms lēmuma par koku ciršanu pieņemšanas, komisija veic koka apsekošanu dabā, fotofiksāciju, uzmērīšanu un izvērtē īpašuma piederību apliecinošus dokumentus, iesnieguma pamatotību un koka ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem. 
 • Visos gadījumos, kad nepieciešama rakšanas darbu veikšana (rokot dziļāk par 0,5 m) pašvaldības administratīvajā teritorijā, pirms darbu uzsākšanas jāsaņem Smiltenes novada pašvaldības izsniegta atļauja rakšanas darbu veikšanai.
 • Patvaļīga rakšanas darbu veikšana pašvaldības administratīvajā teritorijā ir aizliegta.
 • Lai saņemtu atļauju pašvaldības administratīvajā teritorijā, ieinteresētai personai jādodas uz Smiltenes novada Būvvaldi.
 • Izsniegtajā atļaujā ieinteresētai personai tiks norādīts:
  • zemes gabalu šķērsojošu vai pietuvinātu inženierkomunikāciju īpašnieki vai uzturētāji;
  • namīpašnieki, zemes īpašnieki, valdītāji vai lietotāji, ja darbi skar attiecīgo īpašumu;
  • citas iestādes (personas), kuru intereses var tikt skartas veicot rakšanas darbus, ar ko pirms atļaujas saskaņošanas jāveic rakšanas darbu saskaņošana.
 • Pie atļaujas saņemšanas ieinteresētai personai jāuzrāda (ja ir izstrādāts): 
  • darba projekts vai tehniskā shēma uz kuras ir attēlotas īpašuma robežas un kas ir saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām, komunikāciju dienestiem, īpašniekiem;
  •  ja rakšanas darbi notiek kultūras pieminekļu aizsardzības zonā – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojumu;
  • transporta kustības shēmu.
 • Pēc izsniegtajā Atļaujā norādīto saskaņojumu saņemšanas, ieinteresētai personai tiek izsniegta rakšanas darbu atļauja.