Muzeju un novadpētniecības centru stratēģijas ir vidēja termiņa plānošanas dokumenti, kuru mērķis ir noteikt prioritāros virzienus muzeju attīstībai. 

  • Jāzepa Vītola memoriālā muzeja „Anniņas” darbības un attīstības stratēģija 2023. – 2027. gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kura mērķis ir noteikt prioritāros virzienus muzeja attīstībai, nodrošināt muzeja profesionālu un ilgtspējīgu darbību atbilstoši muzeja misijai, darbības mērķiem un uzdevumiem, kā arī veicināt muzeja konkurētspēju kultūras un kultūrtūrisma tirgū.
  • Muzeja darbības un attīstības stratēģija raksturo muzeja būtību un lomu sabiedrībā, iekšējās un ārējās vides iespējamo ietekmi uz muzeja mērķu sasniegšanu.
  • Tajā iekļauta kodolīga analīze ar secinājumiem, kas atklāj iestādes paredzamo virzību turpmākajos 5 gados.
  • Muzeja darbības un attīstības stratēģija sniedz informāciju par to, kādas apakšprogrammas atbilstoši muzeja darbības mērķiem, muzejs īsteno, pildot savu misiju.

  • Smiltenes novadpētniecības muzeja Darbības un attīstības stratēģija 2023. – 2027. gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikti muzeja darbības virzieni, sasniedzamie mērķi un prioritātes konkrētajam laika periodam.
  • Dokuments tapis pēc Smiltenes novada muzeja iniciatīvas, piesakot muzeju atkārtotai akreditācijai, un to ir izstrādājusi muzeja vadītāja, piedaloties pārējiem muzeja darbiniekiem.
  • Darbības un attīstības stratēģija izstrādāta, izvērtējot iepriekšējā perioda (2017. – 2022. g.) darbības rezultātus, balstoties uz esošās situācijas analīzi, un tā ir vērsta uz misijas realizēšanu un izvirzīto mērķu sasniegšanu, ņemot vērā muzeja finanšu resursus.