Kas ir iedzīvotāju padomes? 

 • Iedzīvotāju padome ir konsultatīva institūcija, kas sastāv no padomes darbības teritorijas iedzīvotājiem.
 • Padomes izveidošanas mērķis ir nodrošināt vietējo kopienu iedzīvotāju interešu pārstāvību un pašvaldības teritorijas attīstību, veicinot iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un saskaņotu rīcību kopējam labumam.
 • Padome, atbilstoši tās darbības teritorijai, nodrošina tās iedzīvotāju interešu pārstāvību pašvaldībā šādos jautājumos:
  • teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība (publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), kā arī noteikt teritorijas un būvju uzturēšanas prasību noteikšana, ciktāl tā saistīta ar sabiedrības drošību, sanitārās tīrības uzturēšanu un pilsētvides ainavas saglabāšanu;
  • iedzīvotājiem sniedzamais kultūras piedāvājums un iespējas piedalīties kultūras dzīvē, esošā kultūras mantojuma saglabāšana un atbalsts kultūras norisēm;
  • saimnieciskās darbības sekmēšana un atbalsta sniegšana saimnieciskai darbībai;
  • Smiltenes novada un pārstāvētā pagasta tēla, iedzīvotāju pašapziņas un lepnuma par savu novadu veidošana.
 • Lai nodrošinātu katras administratīvās teritorijas pārstāvniecību, nolikums paredz izveidot 15 iedzīvotāju padomes katrā pilsētas un pagasta teritorijā.
 • Locekļu skaits padomēs noteikts atbilstoši teritoriālajam iedalījumam un proporcionāli iedzīvotāju skaitam: pagastos 5, bet Smiltenes pilsētā – 7 locekļi. 

Iedzīvotāju padomju izveidošanu, darbības uzdevumus, tiesības un pienākumus nosaka 2023. gada 19. oktobra pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 22/23 “Smiltenes novada pašvaldības iedzīvotāju padomju nolikums”.


Padomes izveidošana

 • Par iedzīvotāju padomes locekli var būt:
  • Latvijas vai Eiropas savienības pilsonis, kurš ir reģistrēts Fizisko personu reģistrā;
  • persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu.
 • Par padomes locekli nav atļauts būt:
  • domes deputātam, pašvaldības izpilddirektoram un viņa vietniekam.
 • Iedzīvotāju padomes kandidāta izvirzīšana:
  • iedzīvotājs ir tiesīgs pieteikt savu kandidatūru darbam iedzīvotāju padomē,
  • ikviens attiecīgā pagasta/pilsētas iedzīvotājs var izvirzīt kādu citu kandidātu, iesniedzot ar viņu rakstveidā saskaņotu pieteikumu.
 • Pieteikumus var iesniegt:
  • klātienē Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā un tā struktūrvienībās Apē, Raunā, Drustos, Variņos, Gaujienā, Trapenē, Grundzālē, Palsmanē vai pagastu pārvaldēs;
  • sūtot pieteikuma veidlapu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu [email protected].
 • Kandidātu pieteikumus apkopo un pārbauda pašvaldības izpilddirektora izveidota komisija.
 • Situācijās, kurās kādā padomē nav pieteicies pietiekams kandidātu skaits, tiek izsludināta atkārtota pieteikšanās.
 • Pēc datu apkopošanas pašvaldība organizē balsošanu par padomes kandidātiem.
 • Balsošana:
  • Balsot var:
   • Latvijas vai Eiropas savienības pilsonis,
   • Attiecīgajā pilsētā/pagastā deklarēta fiziska persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu.
  • Balsošana notiek:
   • pašvaldības izsludinātajā termiņā,
   • klātienē – attiecīgajā pilsētas/pagasta pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai pagastu pārvaldē,
    elektroniski – sūtot balsošanas veidlapu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu [email protected]v,
   • par padomes kandidātiem var balsot tikai 1 reizi. 
  • Balsošanas rezultāti: 
   • balsu apkopošanu veic ar izpilddirektora rīkojumu izveidota balsu skaitīšanas komisija,
   • padomē ievēlē kandidātus, kuri balsošanā ir saņēmuši lielāko balsu skaitu.

No 2024. gada 7. līdz 31. martam saņemti kopumā 56 kandidātu pieteikumi (pēc termiņa 6). Noteiktais locekļu skaits, lai uzsāktu padomes veidošanas procesu, sasniegts  6 pagastos.  

Iedzīvotāju padomes I kārtas pieteikumi
 • Noteiktajā termiņā līdz 31. martam saņemts šāds pieteikumu skaits:
  • Bilskas pagasta iedzīvotāju padome – pieteikumi,
  • Brantu pagasta iedzīvotāju padome – 9 pieteikumi,
  • Drustu pagasta iedzīvotāju padome – 5 pieteikumi,
  • Launkalnes pagasta iedzīvotāju padome – 5 pieteikumi,
  • Trapenes pagasta iedzīvotāju padome – 9 pieteikumi,
  • Variņu pagasta iedzīvotāju padome – pieteikumi.
 • Nepietiekams skaits pieteikumu līdz 31. martam saņemts:
  • Gaujienas pagasta iedzīvotāju padome – 2 pieteikumi,
  • Smiltenes pilsētas iedzīvotāju padome – 5 pieteikumi,
  • Palsmanes pagasta iedzīvotāju padome – 1 pieteikums,
  • Grundzāles pagasta iedzīvotāju padome – pieteikumi,
  • Virešu pagasta iedzīvotāju padome –pieteikums.
 • Ārpus termiņa, līdz 3. aprīlim saņemti pieteikumi:
  • Apes pilsētas un pagasta iedzīvotāju padome – 2 pieteikumi,
  • Launkalnes pagasta iedzīvotāju padome – pieteikums,
  • Gaujienas pagasta iedzīvotāju padome – pieteikumi.
 • Nav saņemti pieteikumi Blomes un Raunas pagastu iedzīvotāju padomēm.

No 2024. gada 4. līdz  24. aprīlim pagarināta pieteikšanās iedzīvotāju padomēm Smiltenes pilsētā, Palsmanes, Virešu, Grundzāles, Gaujienas, Raunas, Blomes, Smiltenes pagastos, Apes pilsētā un pagastā.

Iedzīvotāju padomes termiņa pagarināšana

 


No 2024. gada 9. līdz 22. maijam Smiltenes novadā norisināsies balsošana par iedzīvotāju padomju kandidātiem. Iedzīvotāji par kandidātiem var balsot gan klātienē, gan elektroniski, sūtot balsošanas veidlapu.

Kopumā uz iedzīvotāju padomju locekļu vietām izsludinātajos pieteikšanās termiņos (7.03.–31.03. un 04.04.–24.04.) saņemti pieteikumi par 79 kandidātiem. Visvairāk iedzīvotāju pieteikumi saņemti Trapenes pagastā (9), Brantu pagastā (9),  Bilskas pagastā (8) un Blomes pagastā (8).

Balsošana notiks par tām iedzīvotāju padomēm, kurās ir saņemts noteiktais kandidātu locekļu skaits  – attiecīgi pagastos un Apes pilsētā 5, bet Smiltenes pilsētā – 7 locekļi.

 • Smiltenes pilsētas iedzīvotāju padome – 8 kandidāti,
 • Apes pilsēta un pagasta iedzīvotāju padome – kandidāti,
 • Bilskas pagasta iedzīvotāju padome – kandidāti,
 • Blomes pagasta iedzīvotāju padome – 8 kandidāti;
 • Brantu pagasta iedzīvotāju padome – 9 kandidāti,
 • Drustu pagasta iedzīvotāju padome – 5 kandidāti,
 • Gaujienas pagasta iedzīvotāju padome – 5 kandidāti,
 • Grundzāles pagasta iedzīvotāju padome – kandidāti,
 • Launkalnes pagasta iedzīvotāju padome – 6 kandidāti,
 • Trapenes pagasta iedzīvotāju padome – 9 kandidāti,
 • Variņu pagasta iedzīvotāju padome – kandidāti.

Nepietiekams kandidātu skaits saņemts uz iedzīvotāju padomēm:

 • Palsmanes pagastā – kandidāti;
 • Virešu pagastā – kandidāti;
 • Raunas pagastā – nav pieteikumu;
 • Smiltenes pagastā – nav pieteikumu.

Balsošanas kārtība

 • Balsot var: Latvijas vai Eiropas savienības pilsonis, kurš ir attiecīgajā pilsētā/pagastā deklarēta fiziska persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu.
 • Balsošana notiek no 2024. gada 9. maija līdz 22. maijam.
 • Klātienē – attiecīgajā pilsētas/pagasta pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai pagastu pārvaldē darba laikā. Lai nobalsotu klātienē, iedzīvotājiem būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāparakstās balsotāju sarakstā, pēc tam tiks izsniegta attiecīgās administratīvās teritorijas balsošanas veidlapa aizpildīšanai, kura pēc tam jāiemet balsošanas urnā.
 • Elektroniski – sūtot balsošanas veidlapu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu [email protected]. Visas elektroniskās balsošanas veidlapas ir pieejamas zemāk. 
 • Par padomes kandidātiem var balsot tikai 1 reizi.
 • Balsošanas veidlapā ar atzīmi “X” jānorāda izvēlētie kandidāti (ne mazāk un ne vairāk kā attiecīgajā iedzīvotāju padomē paredzētais locekļu skaits).

Balsošanas rezultātu apkopojums

Balsojumu rezultātus apkopos un izziņos pašvaldības izpilddirektora izveidota komisija. Par balsošanas rezultātiem iedzīvotāji tiks informēti pašvaldības tīmekļa vietnē, pašvaldības sociālo tīklu kontos un informatīvajā izdevumā.

Pēc balsošanas rezultātu apstiprināšanas ievēlētajiem padomju locekļiem tiks organizētas individuālas tikšanās ar pašvaldības vadību, kurā  pārrunās padomju darbības pamatprincipus un citus aktuālus jautājumus, lai iedzīvotāju padomes veiksmīgi uzsāktu darbu savā pagastā.

Atgādinām, ka iedzīvotāju padomes ir viena no sabiedrības iesaistes un līdzdalības formām ar  mērķi nodrošināt vietējo kopienu iedzīvotāju interešu pārstāvību un pašvaldības teritorijas attīstību, veicinot iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un saskaņotu rīcību kopējam labumam. Padome ir konsultatīva institūcija, ko veido iedzīvotāji.