Lokālplānojumi – ilgtermiņa plānošanas dokumenti, kurus izstrādā pilsētai, ciemam vai lauku teritorijai vai tās daļai kāda noteikta plānošanas uzdevuma risināšanai, teritorijas plānojuma detalizēšanai vai tā grozīšanai.