Izglītības pārvalde

izgl_parvalde [at] smiltenesnovads.lv

Par iestādi 

 • Smiltenes novada Izglītības pārvalde ir patstāvīga Smiltenes novada pašvaldības domes izveidota pastarpinātās pārvaldes iestāde.
 • Pārvaldes darbības mērķis ir organizēt normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildi izglītības jomā, gādājot par iespēju Smiltenes novada iedzīvotājiem iegūt pieejamu un kvalitatīvu izglītību, un vienlaikus sniegt organizatorisku un metodisku palīdzību Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestādēm izglītības nodrošināšanā.
 • Atbildības jomas:
  • normatīvo aktu ievērošana, novada pašvaldības lēmumu izglītības jomā izpilde;
  • valsts piešķirto līdzekļu (mērķdotācija), pašvaldības izglītības finansējuma sadale un kontrole;
  • valsts pārbaudes darbi, mācību priekšmetu olimpiādes, skolēnu zinātniskie lasījumi, konkursi, skates, sacensības;
  • izglītības informācijas datu bāzes izveide un aktualizēšana, valsts statistikas datu apkopošana;
  • Pedagoģiski medicīniskās komisijas darbs;
  • metodiskais darbs, pedagogu profesionālās meistarības pilnveide;
  • dažādu izglītības procesu analīze, iestāžu attīstības plānošana ilgtermiņā;
  • jaunatnes darbs;
  • mūžizglītības koordinēšana;
  • informācijas apmaiņa starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, citām ministrijām un to padotībā esošajām iestādēm, pašvaldību un izglītības iestādēm kompetencē esošajos jautājumos.