Metodiskais darbs ietver sistemātisku atbalsta pasākumu kopumu, kurā tiek īstenotas diagnosticējošas, analītiskas, pētnieciskas, izglītojošas un informatīvas darbības, kas pamatotas pedagoģijas zinātnes teorētiskajās nostādnēs un praktiskā, inovatīvā pieredzē.


Metodiskā darba plāni

Joma

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts

Pirmsskolas un sākumskolas joma

Pirmsskola Santa Rudzīte [email protected]
Sākumskola Sintija Grišjāne [email protected]

Valodu joma

Latviešu valoda un literatūra Ieva Lejmalniece [email protected]
Angļu valoda (svešvaloda) Gundega Upeniece [email protected]
Vācu valoda (svešvaloda) Janīna Ķergalve [email protected]
Krievu valoda (svešvaloda) Inese Āboliņa [email protected]

Matemātikas joma

Matemātika Laura Pope [email protected]

Dabaszinātņu joma

Bioloģija, Ķīmija Inga Zariņa [email protected]
Fizika Ilma Reimane [email protected]
Ģeogrāfija Ingūna Rulle [email protected]

Tehnoloģiju joma

Datorika un informātika Varis Kondratjevs [email protected]
Dizains un tehnoloģijas Ilma Sīmane [email protected]

Sociālā un pilsoniskā jomā

Vēsture Jeļena Dombrovska [email protected]

Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslas jomā

Mūzika Dagnija Pakalne [email protected]
Vizuālā māksla Līga Kaupe [email protected]

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

Sports Jurģis Jurka [email protected]

Konkursa “Metodisko izstrādņu skate Smiltenes novadā” mērķis ir popularizēt izglītības iestāžu darbinieku profesionalitāti un radošo darbību, kā arī sekmēt novitāti, pedagogu pieredzes apmaiņu un redzesloka paplašināšanu.

Metodisko izstrādņu skatē var piedalīties ikviens Smiltenes novada vispārējās, speciālās, interešu, profesionālās ievirzes un profesionālās izglītības iestādes darbinieks. Savu metodisko izstrādni var iesniegt dažādās formās – gan individuāli, gan kā kolektīva kopdarbu.

Izstrādne var būt:

  • pedagogiem paredzēts palīglīdzeklis, kurā tiek analizēts mācību materiāla saturs, skaidroti mācīšanās un mācīšanas paņēmieni, metodes un pieejas, kas palīdz pedagogiem labāk saprast mācību grāmatu teorētiskos aspektus un praktiskā pielietojuma iespējas;
  • metodiska publikācija, kas satur strukturētu un smalki aprakstītu mācību nodarbības vai pasākuma gaitu, sasniedzamos rezultātus u. c.;
  • publikācija, kas apraksta formas, līdzekļus, dažādas mācību metodes, mūsdienu pedagoģisko tehnoloģiju elementus vai apmācības un audzināšanas tehnoloģiju kopumā.

Metodiskā izstrādne var iekļaut:

  • nodarbības, vairāku nodarbību sērijas, programmas tēmas apguves materiālu;
  • spēles, rotaļas, dažādus didaktiskos materiālus;
  • apmācības, audzināšanas formas, līdzekļu aprakstus – vārdnīcas, grāmatas, albumus, plakātus, mācību kartes, tabulas, shēmas, videofilmas, audio ierakstus, informatīvo tehnoloģiju līdzekļus u. c.;
  • praktisko uzdevumu un vingrinājumu krājumus, diagnosticējošo materiālu komplektu un to izmantošanas instrukciju.

2024. gadā metodisko izstrādni var iesniegt no 15. marta līdz 30. aprīlim:

  • drukātā formā, klātienē – Izglītības pārvaldē, Dārza ielā 11, Smiltenē;
  • elektroniski, sūtot uz e-pastu [email protected].

Labākās metodiskās izstrādnes tiks prezentētas Pedagogu konferencē 2024. gada  22. augustā, kā arī  labāko darbu autori autori vai to kolektīvi saņems naudas balvu 210 eiro apmērā, tostarp nodokļi.

Metodisko izstrādņu skate 2023