• Publiskā pārskata uzdevums ir informēt sabiedrību par pašvaldības darbības mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un budžeta līdzekļu izlietojumu.
  • Publiskais pārskats tiek sagatavots saskaņā ar:
    • likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu;
    • likuma par budžetu un finanšu vadību 14. panta trešo daļu;
    • Ministru kabineta 2010. gada 5. maija noteikumiem Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”. 
  • Lejupielādei pieejami Smiltenes novada pašvaldības publiskie pārskati no 2009. gada.


​​​​​​​