• Civilās aizsardzības sistēma ir nacionālās drošības sistēmas sastāvdaļa, kuru veido valsts un pašvaldību institūcijas, juridiskās un fiziskās personas, kam likumā ir noteiktas tiesības, uzdevumi un atbildība aizsardzības jomā.
  • Smiltenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns izstrādāts 2023. gadā saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma, Ministru kabineta noteikumu Nr. 476 “Par valsts civilās aizsardzības plānu”, Nr. 658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” un  Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” prasībām.
  • Civilās aizsardzības plāna mērķi ir:
    • apzināt iespējamos apdraudējumus Smiltenes novadā,
    • plānot un realizēt preventīvos, gatavības, reaģēšanas un neatliekamos seku likvidēšanas pasākumus, lai novērstu vai samazinātu pastāvošos draudus riska zonā esošajiem iedzīvotājiem iespējamo kaitējumu īpašumam un videi.

CA_sanaksme