Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 28/23 “Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” nosaka kārtību par kapavietu piešķiršanu, kopšanu un uzturēšanu, apbedīšanu un kapliču izmantošanu. 

 • Kapavietas kopšana un uzturēšana

  • Kapavietas uzturētājam ir pienākums noslēgt līgumu ar kapsētas apsaimniekotāju par kapavietas uzturēšanu.
  • Sakopta kapavieta – novāktas kritušās lapas, zari, gruži u.c. atkritumi, nopļauta zāle, iznīcināti koku un krūmu sējeņi u.tml. 
  • Kapavietas uzturētāja tiesības un pienākumus skatīt noteikumu 5. nodaļā. 
 • Kapavietas aktēšana

  • Aktēšana ir vairāku darbību kopums, kurā ietilpst nekoptas kapavietas apzināšana, apsekošana, brīdinājuma zīmes uzstādīšana.
  • Aktēšanas mērķis ir reizi gadā apzināt esošo situāciju kapos, lai noteiktu kapavietas, kas netiek koptas vairāku gadu garumā.
  • Kapavietu komisija apseko nekoptās kapavietas, sastāda aktu par katru nekopto kapavietu un marķē to ar noteikta parauga brīdinājuma zīmi:
   • NEKOPTA KAPA VIETA;
   • KAPA VIETA  AKTĒTA.
  • Ja piecu gadu laikā ir sastādīti pieci akti un kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarotā persona pēc piektā minētā akta sastādīšanas viena gada laikā nesakopj kapavietu un neierodas pie kapsētas apsaimniekotāja vai pie kapsētas pārziņa, līgums par kapavietas uzturēšanu tiek izbeigts.
  • Par nekoptas kapavietas aktēšanu skatīt noteikumu 6. nodaļā. 

Nr.
p.k.

Atrašanās vieta

Nosaukums

Veids

Īpašnieks / apsaimniekotājs

Kapsētas pārzinis

1.

Apes pagasts

Apes pilsētas kapi

Atvērta kapsēta

Pašvaldība / Apes apvienības pārvalde

Rudīte Ozoliņa

29274089

Apes Meža kapi

Ņina Kalekaure

26170245

2.

Drustu pagasts

Drustu kapi

Atvērta kapsēta

Pašvaldība / Drustu pagasta pārvalde

Maija Jančevska

28625828

3

Gaujienas pagasts

Gaujienas kapi

Atvērta kapsēta

Reliģiskā organizācija "Gaujienas evaņģēliski luteriskā draudze"

 

4.

Palsmanes pagasts

Palsmanes kapi

Atvērta kapsēta

Pašvaldība / Palsmanes pagasta pārvalde

Andris Silavs

28395017

5.

Smiltenes pilsētā

Smiltenes Meža kapi (Dārza ielā)

Smiltenes Meža kapi (Atmodas ielā)

Atvērta kapsēta

Pašvaldība / SIA "Smiltenes NKUP"

 

 

 

Smiltenes pilsētas kapi, Vaļņu iela

Daļēji slēgta kapsēta

 

Ebreju kapi;

Vecā luterāņu kapsēta

Slēgta kapsēta

 

6.

Raunas pagasts

Raunas kapi

Atvērta kapsēta

Reliģiskā organizācija "Raunas evaņģēliski luteriskā draudze"

Ināra Briša

26158900

Kapsēta

Kapusvētki 2024. gadā

Svecīšu vakari 2024. gadā 
Apes meža kapos 25. augustā 12.00 28. septembrī 16.00
Apes pilsētas kapos 25. augustā 14.00 28. septembrī 18.00
Aumeisteru kapos (atrodas Zvārtavas pagastā, Valkas novadā) 28. jūlijā 14.00 14. septembrī 18.00
Drustu kapos 3. augustā 15.00 21. septembrī 17.00
Gaujienas kapos 18. augustā 14.00 5. oktobrī 18.00
Palsmanes kapos 4. augustā 11.00 14. septembrī 18.00
Raunas kapos 6. jūlijā 14.00 5. oktobrī 18.00

Smiltenes pilsētas kapos

21. jūlijā 11.00

28. septembrī 18.00

Smiltenes meža kapos

21. jūlijā 13.00

28. septembrī 17.00

Avots: kapsētu apsaimniekotāju sniegtā informācija!

Kapsētu digitālā karte

Smiltenes novadā kapsētu digitalizāciju veica uzņēmums SIA „Cemety”, kas kapsētās veica digitālos uzmērījumus, kapu kopiņu uzskaiti, reģistrēšanu un apbedījuma foto fiksāciju, izveidojot publisku datu bāzi interneta vietnē www.cemety.lv, kur ir pieejama kapsētu karte ar informāciju par apbedītajām personām (par kurām informācija bija pieejama) un apbedījumu atrašanās vietu.

Joprojām turpinās darbs pie informācijas precizēšanas un papildināšanas, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties ar digitālajā kartē pieejamajiem datiem un neprecizitāšu gadījumā informēt kartes veidotājus, atstājot ziņojumu.