Pašvaldības līdzfinansējuma mērķis  ir veicināt Smiltenes novada iedzīvotāju iesaistīšanos organizētās sportiskās aktivitātēs, kas veicina veselīgu dzīvesveidu un sportisko rezultātu izaugsmi, popularizēt sporta veidus, kā arī sekmēt sporta organizāciju veidošanos un darbību Smiltenes novadā un radīt nepieciešamos apstākļus valsts mēroga tautas un augsta sasnieguma sporta pasākumu norisei novadā.

 • Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir:  
  • juridiskām un fiziskām personām sporta pasākumu organizēšanai Smiltenes novadā;
  • sporta biedrībām un individuālajiem sportistiem dalībai sporta sacensībās, kā arī to sagatavošanās treniņnometnēm;
  • neparedzētiem gadījumiem.

 Sporta pasākumu organizēšanai  

 • Pašvaldības līdzfinansējums var tikt piešķirts atbilstoši noteikumu 2. pielikumā noteiktajiem kritērijiem: 
  • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētu biedrību ar juridisko adresi Smiltenes novada administratīvajā teritorijā organizētajiem čempionātiem/turnīriem;
  • Latvijas čempionātu un Latvijas kausu posmiem, ko atzinusi attiecīgā sporta veida federācija, organizēšanai;
  • Starptautisku sporta pasākumu, ko atzinusi vai organizē attiecīgā sporta veida federācija, organizēšanai.
 • Sporta pasākumu organizēšanai attiecināmi ir šādi izdevumi:
  • apbalvojumu iegāde (kausi, medaļas, diplomi un balvas);
  • tiesnešu pakalpojumi;
  • medicīnas pakalpojumi;
  • ar sacensību organizēšanu citi tieši saistīti pakalpojumu izdevumi, iepriekš saskaņojot tos pašvaldībā (norādot pieteikumā).
 • Pieteikuma iesniegšana līdzfinansējuma saņemšanai:
  • juridiska vai fiziska persona (Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta saimnieciskās darbības veicēja) ne vēlāk kā līdz 15. oktobrim iesniedz pieteikumu atbilstoši noteikumos noteiktajai kārtībai. 

Individuālajiem sportistiem

 • Pašvaldības līdzfinansējumu ir tiesības saņemt:
  • individuālie Smiltenes novada prioritāro sporta veidu (3.pielikums) sportisti;
  • Smiltenes novada prioritāro sporta veidu sporta spēļu komandu sportisti;
  • visu citu sporta veidu (kas nav 1. prioritāte) individuālo un komandu sporta veidu sportisti.
 • Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts sportistiem, ievērojot šādus noteikumus:
  • minimālais sportista vecums ir U-18 vecuma grupa, neskaitot sportistus, kurus atbalstījusi sporta skola;
  • minimālais sportisko sasniegumu līmenis – sportists izpilda šo noteikumu 3. pielikumā norādītos kritērijus;
  • sportistam ir jāpārstāv pašvaldība (Smiltenes novada administratīvajā teritorijā reģistrēta biedrība, komercsabiedrība, Pašvaldības iestāde) Latvijas mēroga sacensībās, izņemot gadījumu, kad finansējuma pieprasītājs ir sporta spēļu komandas dalībnieks un pašvaldībai nav šī sporta veida komandas, vai sportists ir augstākas līgas, kurā nav Smiltenes komandu pārstāvniecības, komandas dalībnieks;
  • sportistam jābūt deklarētam Smiltenes novada administratīvajā teritorijā vismaz 1 gadu no līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu, noslēgšanas dienas, un sportists ikdienā trenējas un pārstāv kādu no Smiltenes novada sporta biedrībām;
  • sportistam jāuzrāda sasniegtie rezultāti iepriekšējā laika periodā no 1. oktobra līdz 30. septembrim, kādā no noteikumu 2. pielikumā minētajām sacensībām;
  • ja sportists piedalījies vairākās sacensībās, tai skaitā – Latvijas, Baltijas, Eiropas vai Pasaules čempionātos, tad tiek ņemta vērā augstākā iegūtā vieta.
 • Uz pašvaldības līdzfinansējumu sportistiem attiecināmas šādas izmaksas:
  • dalības maksas sacensībās;
  • treniņnometņu izdevumi;
  • licences;
  • transporta pakalpojumi uz un no sacensībām un treniņnometnēm;
  • nakšņošanas izdevumi sacensībās un treniņnometnēs;
  • ēdināšanas pakalpojumi;
  • maksa par sporta infrastruktūras objektu izmantošanu;
  • sporta inventāra (tajā skaitā – sporta apģērba) iegāde;
  • citas ar mācību, treniņu darba un sacensību nodrošināšanu saistītās pakalpojumu izmaksas (apdrošināšana, medicīnas pakalpojumi u.c.).
 • Pieteikuma iesniegšana līdzfinansējuma saņemšanai:
  • sportists (bērnam līdz 18 gadiem viņa likumiskais pārstāvis) līdz 15. oktobrim iesniedz pieteikumu atbilstoši noteikumos noteiktajai kārtībai. 

Lēmuma pieņemšana par līdzfinansējuma piešķiršanu

 • Pieteikumus izskata un par līdzfinansējuma apmēru pieteikuma iesniedzējam lemj Sporta padome.

 • Sporta padomes atzinumā norāda piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā saņemšanas kārtību.

 • Sporta padome ir tiesīga atteikt finansējuma piešķiršanu, savā atzinumā norādot atteikuma iemeslus, kas pamatoti atbilstoši šiem noteikumiem.

 • Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pieteikuma iesniedzējam tiek apstiprināts reizē ar ikgadējā pašvaldības budžeta apstiprināšanu.


Nr. Atbalsta saņēmējs Piešķirtais finansējums EUR
1. Biedrība “Orientēšanās klubs “Azimuts”” 8264
2. Biedrība “Smiltenes vanagi” 1288
3. Biedrība “Launkalnes pagasta Hokeja klubs “Skorpions”” 1008
4. Biedrība “BMX klubs “Silvas Ziķeri”” 2472
5. Biedrība “Sporta klubs “VeloLifestyle”” 344.40
6. Biedrība “Tehniskais Sporta klubs “Smiltene”” 3522.40
7. Biedrība “Hafnijs” 1739.20
8. Biedrība “Sporta draugu klubs “Palsa”” 1784
9. Biedrība “Motoklubs “Ape”” 4648
10. Biedrība “Latvijas kalnu divriteņu federācija” 3537.60
11. Biedrība “Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs” 3360
12. Biedrība “Smiltenes Sporta Centrs” 9194
13. Biedrība “Basketbola klubs Smiltene” 2772.80
14. “Latvijas riteņbraukšanas federācijai” 3600
15. Biedrība “Futbola klubs “Smiltene”” 15 820.82
16. Biedrība “Latvijas orientēšanās federācija” 10 288
17. Biedrība “Streetbasket”” 960
18. Biedrība “Latvijas volejbola federācija” 1968
19. Biedrība “Rollertour” 112
20. Biedrība “Supervaroņi Adventure” 640
21. Biedrība “Hokeja klubs – Smiltene’09” 616
22. Ilgvars Caune 800
23. Aleksis Aleksējevs 56
24. Gabriels Kristiānis Moisejs 56
25. Emīls Blūms 400
26. Atbalsts perspektīvajiem Smiltenes BJSS audzēkņiem un viņu treneriem 10 520
27. Pašvaldības līdzfinansējumu neparedzētiem gadījumiem sporta atbalstam 1600


 

Nr. Atbalsta saņēmējs Piešķirtais finansējums EUR
1. Biedrība “Orientēšanās klubs “Azimuts”” 8009
2. Biedrība “Smiltenes vanagi” 2000
3. Biedrība “Launkalnes pagasta Hokeja klubs “Skorpions”” 2000
4. Biedrība “BMX klubs “Silvas Ziķeri”” 3037.50
5. Biedrība “Sporta klubs “VeloLifestyle”” 2700
6. Biedrība “Tehniskais Sporta klubs “Smiltene”” 4000
7. Biedrība “Hafnijs” 2230
8. Biedrība “Valmieras sporta klubs “Burkānciems Co” 3800
9. Biedrība “Sporta draugu klubs “Palsa” 1470
10. Biedrība “Motoklubs “Ape” 10 000
11. Biedrība “Latvijas kalnu divriteņu federācija” 3800
12. Biedrība “Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs” 3800
13. Biedrība “Smiltenes Sporta Centrs” 10 968
14. Biedrība “Basketbola klubs Smiltene” 4898.25
15. “Latvijas riteņbraukšanas federācijai” 6175
16. Biedrība “Futbola klubs “Smiltene”” 19 405
17. Biedrība “Latvijas orientēšanās federācija” 1425
18. Biedrība “Sporta klubs “Rauna”” 350
19. Biedrība “Latvijas volejbola federācija” 3808
20. Biedrība “BMX klubs “Silvas Ziķeri”” uzturēšanas izdevumi 4900
21. Jānis Jegorovs 500
22. Ilgvars Caune 600
23. Jorens Miķelsons 400
24. Artūrs Vadzis 500
25. Atbalsts perspektīvajiem Smiltenes BJSS audzēkņiem un viņu treneriem 11 490
26. Pašvaldības līdzfinansējumu neparedzētiem gadījumiem sporta atbalstam 3000

Sporta pārvalde

matiss.mezulis [at] smiltenesnovads.lv