Par iesniegumu iesniegšanu

 • Elektroniski iesniegumu iespējams iesniegtsūtot uz:

  • Smiltenes novada Būvvaldes e-adresi, ja iesniedzējam ir izveidota sava e-adrese;
  • Būvvaldes e-pasta adresi [email protected] – iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar pievienotu laika zīmogu (aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, ja dokuments satur fiziskas personas datus, komercinformāciju vai citu aizsargājamu informāciju);
  • Būvvalde vienas darbadienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
 • Iesniegumu papīra formātā var iesniegt:

  • sūtot pa pastu uz adresi Smiltenes novada Būvvalde, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729;
  • klātienē dzīvesvietai tuvākajā Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC);
  • klātienē dzīvesvietai tuvākajā pagastu pārvaldē.

Būvniecības procesa veidlapas

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 21.pantu ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā, līdz ar to būvniecības ieceres aicinām iesniegt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) vai caur Latvija.lv portālu.

MK Nr. 529 Ēkas

MK Nr. 253 Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi 

MK Nr.633 Autoceļi un ielas 

MK Nr.550 Hidrotehniskās un meliorācijas būves 

MK Nr. 501 Elektronisko sakaru tīklu būvniecības 

Reklāmas izvietošanas saskaņošana