Pašvaldības darba organizācijas pamatprincipi noteikti 2023. gada 28. jūnija Smiltenes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 14/23 “Smiltenes novada pašvaldības nolikums”. Smiltenes novada pašvaldība, tās iestādes un struktūrvienības veic likumā noteiktās funkcijas, veicinot novada attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa attīstību.

Lai nodrošinātu normatīvajos aktos pašvaldībai noteikto funkciju izpildi un pakalpojumus, pašvaldībā ir izveidotas 42 iestādes, tajā skaitā – Smiltenes novada Centrālās administrācijas 10 nodaļas un citu pašvaldības iestāžu 34 struktūrvienības.