• Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts Smiltenes novada ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.
  • Stratēģija ir pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka virzienus un vadlīnijas turpmākajai teritorijas attīstības plānošanai.
  • Stratēģija apstiprināta ar Smiltenes novada pašvaldības domes  26.01.2022. lēmumu Nr.8 “Par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam un Smiltenes novada attīstības programmu 2022. – 2028. gadam gala redakcijas apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 2.§.).  

Smiltenes novada vīzija 2035. gadam  – Smiltenes novads ir cilvēkiem radīts, atpazīstams, ekonomiski aktīvs, sasniedzams, līdzsvaroti attīstīts, ilgtspējīgs un ainavisks novads Vidzemē – labākā vieta, kur dzīvot, kur strādāt, kur būt.

Stratēģiskie mērķi – Sabiedriski aktīva, izglītota un iekļaujoša vietējā kopiena; Dinamiska un konkurētspējīga ekonomika; Ilgtspējīga un kvalitatīva dzīves vide. 

Ilgtermiņa prioritātes – Pašpietiekama un augoša sabiedrība; Vietējos resursos un inovācijā balstīta uzņēmējdarbība; Pieejama publiskā infrastruktūra un pakalpojumi.