Izglītības jomas plānošanas dokumenti, kuros noteikti stratēģiskie mērķi, rīcības virzieni, uzdevumi, veicamie pasākumi un rezultāti, kas jāsasniedz norādītajā plānošanas periodā.

  • Smiltenes novada izglītības attīstības stratēģija 2023.-2028. gadam ir nozares plānošanas dokuments, kurā noteikti rīcības virzieni, uzdevumi, veicamie pasākumi un rezultāti, kas jāsasniedz norādītajā plānošanas periodā.
  • Stratēģijas izstrādes mērķis ir sekmēt Smiltenes novada izglītības nozares attīstību, saistot to ar pieejamo cilvēkresursu, materiālo un finanšu resursu koordinētu un mērķtiecīgu izmantošanu.
  • Smiltenes novada izglītības nozares attīstības stratēģija ir apstiprināta ar Smiltenes novada pašvaldības domes 27.04.2023. lēmumu Nr. 148. 

Stratēģijas dokumenti:

  • Smiltenes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments ir vidējā termiņa plānošanas dokuments 2023. – 2028. gadam, kas nosaka darba ar jaunatni attīstības prioritātes, rīcības virzienus, mērķus, uzdevumus un to īstenotājus.
  • Vīzija darbam ar jaunatni
    • Smiltenes novads ir draudzīga vieta, kas veicina jauniešus būt par atbildīgiem, sociāli nodrošinātiem un savstarpēji saliedētiem, patriotiskiem, uzņēmīgiem un izglītotiem sabiedrības locekļiem. Novadā ir nodrošināta atbilstoša infrastruktūra, lai attīstītu uzņēmējdarbību, radītu jaunas, labi atalgotas darba vietas. Novadā ir labvēlīga vide, ģimenes dibināšanai, jauniešiem ir iespējas lietderīgi pavadītu savu brīvo laiku, jaunieši ar ierobežotām iespējām iesaistās sabiedriskajos procesos un lēmumu pieņemšanas procesā.