Ētikas kodekss

 • Smiltenes novada pašvaldības Ētikas kodekss nosaka  pašvaldības  domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieku, domes deputātu, pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieku, Centrālās administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un institūciju vadītāju,  kā arī subjektu, kas pilda pašvaldības uzdotas vai deleģētas funkcijas  profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības standartus, kas jāievēro attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību.
 • Ētikas kodeksa uzdevumi ir:
  • veicināt Darbinieka likumīgu un godprātīgu darbību sabiedrības interesēs;
  • novērst jebkādas personiskas ieinteresētības ietekmi uz Pašvaldības lēmumu pieņemšanu;
  • veicināt profesionālu, lietišķu komunikāciju un cieņpilnas attiecības Darbinieku savstarpējā saskarsmē, kā arī komunikācijā un sadarbībā ar citām institūcijām, iedzīvotājiem.
 • Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšanu veic pasvaldības izveidota:
  • Ētikas komisija, kas izskata sūdzības un iesniegumus par administrācijas darbinieku, iestāžu un institūciju vadītāju, pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieku, kā arī citu subjektu, kas pilda pašvaldības uzdotas vai deleģētas funkcijas pieļautajiem Ētikas kodeksa un sabiedrībā vispārpieņemto uzvedības normu pārkāpumiem, un
  • Deputātu ētikas komisija, kas izskata sūdzības un iesniegumus par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku, deputātu pieļautajiem Ētikas kodeksa un sabiedrībā vispārpieņemto uzvedības normu pārkāpumiem.


Korupcijas novēršana

 • Par iespējamiem korupcijas gadījumiem iedzīvotājiem iespējams ziņot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB), izmantojot KNAB elektronisko ziņošanas formu, kas ir pieejama KNAB tīmekļvietnē.
 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs novērš un apkaro korupciju, kā arī kontrolē politisko organizāciju (partiju) finansēšanas kārtību.
 • Atbilstoši likumam “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.
 • Atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumam korupcija ir kukuļošana vai jebkura cita valsts amatpersonas rīcība, kas vērsta uz to, lai, izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām.