• Smiltenes novada pašvaldības dome 2023. gada 22. februārī apstiprināja Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu 2023. – 2027. gadam.
  • Plāns sastāv no apraksta daļas un informācijas apkopojuma par Sosnovska latvāņa invadētajām teritorijām. 
  • Plāna mērķis ir koordinēt auga izplatības ierobežošanas pasākumus. Noteikts, ka par plāna izpildes uzraudzību pašvaldības atbildīgās institūcijas ir: Smiltenes pilsētā – Saimnieciskās darbības nodaļa, Smiltenes novada pagastos – attiecīgā pagasta vai pagastu apvienības pārvalde, kā arī kopumā – Pašvaldības policija.
  • Pašvaldība katru gadu līdz 1. aprīlim sūtīs invadēto teritoriju īpašniekiem/valdītājiem atgādinājumus par viņu pienākumiem auga izplatības ierobežošanā. No 1. maija līdz veģetācijas perioda beigām pašvaldības atbildīgās amatpersonas pārbaudīs faktisko situāciju dabā un, ja tiks konstatēta ierobežošanas pasākumu neveikšana, personas tiks sauktas pie likumā noteiktās atbildības.
  • Ņemot vērā plāna realizācijā iegūto papildinformāciju un konstatētās problēmas, plāns tiks pārskatīts un nepieciešamības gadījumā precizēts.