Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Smiltenes novadā

 • Pamatojoties uz 2022. gada 30. martā Smiltenes novada pašvaldības domes saistošiem noteikumiem Nr. 12/22 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā”, fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas (turpmāk – DKS) un īpašums atrodas Smiltenes, Apes pilsētas un novada ciemu teritorijās, ir pienākums tās reģistrēt.
 • Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru uztur un aktualizē Smiltenes novada pašvaldība. Smiltenes novada pašvaldība veic reģistrā iekļauto objektu kontroli un to atbilstību normatīvo aktu prasībām. 
 • Noteikumu mērķis ir:
  • organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;
  • noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas), uzraudzības un kontroles prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;
  • noteikt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību;
  • nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu.

Kas ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas? 

 • Decentralizētās kanalizācijas sistēmas ir kanalizācijas sistēmas, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās ir:
  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
  • septiķi;
  • notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi (turpmāk – notekūdeņi un nosēdumi), t.sk., sausās tualetes.

Kas jāņem vērā decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam, lietotājam vai valdītājam? 

 • Saistošie noteikumi paredz decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu, īpašnieka pienākumus un atbildību par sistēmas ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības prasībām.
 • Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, lietotājs vai valdītājs nodrošina:
  • apkopi un remontu par saviem līdzekļiem;
  • individuālo attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un atbilstoša komersanta veiktu tehnisko apkopi vismaz reizi gadā vai ražotāja noteiktajā biežumā;
  • no septiķa notekūdeņu novadīšanu vidē tikai caur speciāli ierīkotu tam sekojošu infiltrācijas sistēmu;
  • krājtvertnes hermētiskumu;
  • krājtvertnēs, septiķos uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu regulāru nodošanu pašvaldībā reģistrētam asenizatoram. Pašvaldības uzturētais asenizatoru reģistrs
  • attīrīto notekūdeņu atbilstību normatīvajos aktos un pašvaldību saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām;
  • pēc asenizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošo dokumentu uzrādīšanu;
  • Smiltenes novada pašvaldības atbildīgajam darbiniekam piekļuvi DKS, tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei.
 • Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolē Smiltenes novada Pašvaldības policija un Smiltenes novada pašvaldības atbildīgais darbinieks atbilstoši noteikumos noteiktai kompetencei. Par noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu.

Kā notiek decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija? 

 • Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam jāiesniedz:
  • apliecinājums par īpašumā vai lietošanā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu;
  • tiem īpašniekiem, kuri iepriekš ir iesnieguši apliecinājumu iepriekšējam reģistra uzturētājam SIA “Smiltenes NKUP”, apliecinājums atkārtoti nav jāsniedz;
  • apliecinājums atkārtoti jāiesniedz ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts, iegādāts vai notikušas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, īpašuma pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits);
  • ar apliecinājuma iesniegšanu DKS tiek iekļauta decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrā.

Sallija Lakina

Vides pārvaldības speciāliste
sallija.lakina [at] smiltenesnovads.lv