• Smiltenes novada teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā definēti nosacījumi turpmākai Smiltenes novada teritorijas izmantošanai un apbūves veidošanai, publiskās, transporta un maģistrālo inženiertīklu un objektu infrastruktūras attīstībai, derīgo izrakteņu ieguvei, apmežošanai u.c. būtiski nosacījumi attiecībā uz pašvaldības teritorijas izmantošanu.
 • Par jaunā Smiltenes novada teritorijas plānojuma izstrādi 

  • Saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 31. maija lēmumu Nr.242., (protokols Nr.8, 55.) “Par Smiltenes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”, ir uzsākta Smiltenes novada teritorijas plānojuma izstrāde.

  • Par Smiltenes novada teritorijas plānojuma izstrādes turpmākajiem pasākumiem tiks paziņots atsevišķi. Aicinām aktuālajai informācijai sekot līdzi pašvaldības komunikācijas kanālos.

  • Līdz jaunā teritorijas plānojuma izstrādes pabeigšanai:

   • Bilskas, Blomes, Brantu, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes, Variņu pagastos un Smiltenes pilsētā spēkā ir “Smiltenes novada teritorijas plānojums” no 2020. gada;

   • Apes, Gaujienas, Trapenes, Virešu pagastos un Apes pilsētā spēkā ir “Apes novada teritorijas plānojums”;

   • Drustu un Raunas pagastos – “Raunas novada teritorijas plānojums”, vēja parka “Augstkalni” teritorijā pēc lēmuma uzsākt lokālplānojuma īstenošanu, spēkā būs attiecīgajā lokālplānojumā noteiktais.