Pašvaldība Sabiedrības līdzdalība
Smiltenes pilsēta no putna lidojuma

Smiltenes novada pašvaldība pašlaik izstrādā Smiltenes novada teritorijas plānojumu un viens no tā izstrādes uzdevumiem ir veikt Smiltenes pilsētas robežas paplašināšanu.

Saskaņā ar Smiltenes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam (apstiprināta 2022. gada 14. janvārī), novada Telpiskās attīstības perspektīvā  ir  iekļauta Smiltenes pilsētas robežu paplašināšana, iekļaujot apdzīvotas vietas - Vidzemi, Kalnamuižu, Saltupus, Silvu un Grotūzi, kam vēsturiski bijušas ciešas saites ar Smiltenes pilsētu, un attīstoties apbūvei, tās faktiski ir saplūdušas ar pilsētas teritoriju, veidojoties pilsētvidei līdzīgai blīvai apbūvei.  Pilsētas robežas korekcijai tās ziemeļrietumu pusē, pie valsts reģionālā autoceļa P18,  potenciālas attīstības teritorijas  varētu būt iekļaujamas ~ 3,85 ha  arī  pašreizējā situācijā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes.

Teritorijas plānojuma izstrādes procesā, izvērtējot apkārtējo apdzīvoto vietu apvienošanas ar Smiltenes pilsētu priekšrocības un trūkumus, tika secināts, ka lēmums par labu Smiltenes robežas paplašināšanai ilgtermiņā būtu piemērotākais un veicinātu Smiltenes, iekļaujot pievienojamo ciemu attīstību, kā arī novada centra stiprināšanu un konkurētspējas uzlabošanu. 

Smiltenes pilsētas robežas paplašināšanas priekšrocības:

  • sekmēs efektīvāku nekustamo īpašumu  izmantošanas iespēju, investīciju piesaisti, tostarp arī banku kredītu atbalsta pieejamību;
  • pamatojums pašvaldībai investīciju  ieguldīšanai funkcionāli saistītas infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, publiskās ārtelpas labiekārtojuma  uzlabošanai un tamlīdzīgi  (pakalpojumu aptveres un budžeta plānošana  vienotas apdzīvotas vietas kontekstā);
  • iekļaušana vienotā  pilsētas teritorijā primāri  uzlabos  ikdienas un saimniecisko jautājumu  risināšanu;
  • vienota adresācija – atvieglojums orientēties neatliekamās palīdzības dienestiem un ikdienas pakalpojumu sniedzējiem.  

Smiltenes pilsētas robežu karte
Smiltenes pilsētas robežas paplašināšanas priekšlikums

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” pilsētas statuss uzliek pienākumu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādei ierasties 15 minūšu laikā, nevis 25 minūšu laikā, kā tas ir citās teritorijās.

Svarīgi uzsvērt, ka piepilsētas ciemu iekļaušana Smiltenes pilsētā neveicinātu nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk tekstā – NĪN) būtisku pieaugumu, jo NĪN tiek aprēķināts ņemot vērā konkrētās teritorijas kadastrālo vērtību, lietošanas mērķi un tirgus vērtību, neatkarīgi no apdzīvotās vietas statusa. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka, ņemot vērā uz zemes esošās būves lietošanas veidu vai atbilstoši Teritorijas plānojumam vai detālplānojumam, ciešā sasaistē ar plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu. Respektīvi, konkrētā funkcionālā zonējuma ietvaros noteiktais īpašuma lietošanas mērķis būs vienāds pilsētā un ciemā, tādejādi neietekmējot Nekustamā īpašuma nodokļa apmēru. Vienīgais izņēmums ir lauksaimniecības teritorijas ciemos, kurām kadastrālā vērtība samazinātos pie ciema pievienošanas pilsētas teritorijai, taču uz Smiltenes apkārtnes esošajiem ciemiem šis gadījums neattiecas, jo tajos nav iezīmētas lauksaimniecības teritorijas ciemos.

Savukārt, otrā NĪN aprēķina sastāvdaļa - kadastrālā vērtība, tiek aprēķināta izmantojot kadastrālo vērtību 2022. gada bāzes un kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par kadastra objektu. Smiltenes pilsēta ir iedalīta divās vērtību zonās un tajās noteiktā 2022. gada bāzes vērtība individuālās apbūves zemei ir no 3,5 EUR/m2 līdz 4 EUR/m2, savukārt apkārtējos ciemos bāzes vērtība svārstās no 2 EUR/m2 līdz 2,8 EUR/m2.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par kadastrālo bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam” līdz 2025. gadam kadastrālās bāzes vērtības Smiltenes pilsētā un apkārtējos ciemos paliktu 2022. gada līmenī.

Ņemot vērā iepriekšējo gadu kadastrālās vērtības pieauguma tendences tiek pieņemts, ka Smiltenes pilsētā un tās apkārtnē kadastrālā vērtība varētu pieaugt ari turpmāk, tādejādi sekmējot NĪN pieaugumu, taču to drīzāk noteiks pilsētas gaidāmā attīstība un pieprasījums nekustamo īpašumu tirgū, nevis ciemu formālais statuss.


smiltenes novada karte
Vērtību līmeņi kadastrālās vērtības bāzei 2022. gadā Smiltenes pilsētā un apkārtējos ciemos, Valsts zemes dienests

Viens no trūkumiem ciemu pievienošanā pilsētai ir potenciālie ierobežojumiem lauksaimniekiem Lauku atbalsta dienesta (turpmāk tekstā – LAD) atbalsta saņemšanā. Daži no LAD un ES fondu projektiem var tikt realizēti tikai lauku teritorijās, jeb visā Latvijas teritorijā, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības - pilsētas ar iedzīvotāju skaitu virs pieciem tūkstošiem. Šī iemesla dēļ tiek rosināta daļēja Vidzemes ciema pievienošana Smiltenes pilsētai, ārpus tās robežām atstājot atsevišķus lauksaimniecībai nozīmīgus zemes gabalus. Savukārt, LAD platību maksājumus atrašanās pilsētas teritorijā neietekmē, respektīvi, lauksaimnieki, kuri saņēma LAD platību maksājumus atrodoties Smiltenes apkārtnē esošajos ciemos varēs turpināt tos saņemt arī turpmāk pēc ciemu teritoriju pievienošanas Smiltenes pilsētai.

Smiltenes pilsētas robežas paplašināšanas procesā pievienojamo ciemu teritorijās tiks mainīta adresācija, kas potenciāli varētu vienkāršot adrešu saprotamību un atvieglotu operatīvajam transportam konkrēto adrešu atrašanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par adresāciju, ja adrese mainīta, paplašinoties pilsētas teritorijai, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais akts. Tāpat arī nekustamā īpašuma adrese zemesgrāmatā tiek nomainīta automātiski, bez īpašnieka iesnieguma. Adresācijas izmaiņas jautājumus nodrošina Valsts zemes dienests, sadarbībā ar pašvaldību.

Pievienojamos ciemos esošajiem uzņēmējiem būs jāveic uzņēmumu adreses pārreģistrācija Uzņēmumu reģistrā, taču to var veikt bezmaksas.

Kritērijs

Grotūzis

Kalnamuiža

Vidzeme

Silva 

Saltupi 

KOPĀ

 

 

Teritorija, iedzīvotāji

 

 

Ciema/apdzīvotas vietas teritorijas platība/ha

38,81

67,69

61,03

54,91

25,32

247,76

Iedzīvotāju skaits[1] 

29

215

162

311 

 62

779

Vai iedzīvoji izmanto publiskos

pakalpojumus pilsētā

(bērnudārzus, skola, veselības aprūpe u.c.)

 

 

Transporta infrastruktūra un pārvaldība 

 

 

Ielas, ceļi

(nosaukums, garums/m)

Grotūža iela – 1090 m

Kalnamuižas iela- 110 m, Kanāla iela- 175 m, Stadiona iela- 188 m, Līgo iela- 451 m

Rīgas iela (V234) - 714;  Balodīšu ceļš - 700; Rīgas iela - 282; Ezera iela - 248

Silvas iela- 149 m, Mazā Meža iela- 510 m, Upes iela- 880 m, Saltupu iela- 240 m

Autoceļš V255- 891 m, Ceļš Pavāri- Saltupi- 2 245 m,

 

Vai ir ielu ceļu sasaiste ar

Smiltenes pilsētas ielām?

 

 

Tehniskā infrastruktūra un pārvaldība

 

 

Inženierkomunikāciju nodrošinājums

Centralizētā ūdensapgāde, centralizētā kanalizācija

Centralizētā ūdensapgāde, centralizētā kanalizācija

Centralizētā ūdensapgāde, centralizētā kanalizācija

Centralizētā ūdensapgāde, centralizētā kanalizācija

Centralizēto tīklu nav, to izbūve tiek plānota

 

1. Tabula. Smiltenes pilsētai pievienojamo ciemu izvērtējums

+ STIPRĀS PUSES, IESPĒJAS

– VĀJĀS PUSES, DRAUDI

Smiltenes ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam atbalsta Smiltenes pilsētas robežu paplašināšanu, veidojot telpiski un funkcionāli vienotu teritoriju

Iedzīvotāju emocionālā piesaiste ciemam un tā identitātei

Vidzemes, Kalnamuižas, Grotūža, Silvas un Saltupu ciemi jau šobrīd praktiski saplūduši ar pilsētu, vienota tehniskā infrastruktūra 

Mainās adresācija, nepieciešama administratīvās struktūras izmaiņas

Iespēja sadalīt zemes vienību mazākās zemes vienībās 

Ierobežojumi LAD projektu atbalsta saņemšanai

Atrašanās pilsētā, vieglāk piesaistīt investīcijas, uzņēmējiem iegūt banku kredītus

Uzņēmumiem jāveic pārreģistrācija uzņēmumu reģistrā

Pieejamāki valsts un pašvaldības pakalpojumi, ātrāks Neatliekamās medicīniskās palīdzības reaģēšanas laiks

 

Perspektīvā centralizēto pilsētas inženiertīklu attīstība un ieguldījumi infrastruktūrā

 


[1] Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma grupām reģionos, pilsētās, novados, pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās 2023. Sākumā, Centrālā statistikas pārvalde (CSP)


2. tabula. Smiltenes pilsētas robežas paplašināšanas priekšrocību un trūkumu izvērtējums

Precīzs Smiltenes pilsētas robežas paplašināšanas priekšlikums tiks sagatavots Smiltenes novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas ietvaros, tomēr aicinām izteikt savus priekšlikumus pašvaldībai par šo un citiem teritorijas plānojuma jautājumiem jau iepriekš līdz 2024. gada 2. augustam, rakstot uz e-pasta adresi [email protected].

Jautājumu gadījumā sazināties ar Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju, Sarmīti Daudzieti, zvanot uz tālruņa numuru 27062522 vai rakstot uz e-pasta adresi [email protected] vai Teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” plānotāju Ivanu Nikonovu, zvanot uz tālruņa numuru 20678935 vai rakstot uz e-pasta adresi [email protected].