Smiltenes novada apdzīvojuma struktūru veido 2 pilsētas, 24 ciemi, kas atrodas 14 pagastos.

  • Smiltene  Pilsēta un lielākā apdzīvotā vieta, novada administratīvais centrs, nozīmīgs saimnieciskās darbības centrs ar attīstītu sociālo un kultūras infrastruktūru un pakalpojumiem.
  • Ape – pilsēta un trešā lielākā Smiltenes novada apdzīvotā vieta blakus Igaunijai un ciešā sasaistē ar Alūksni, nozīmīgs pakalpojumu centrs novada iedzīvotājiem.
  • Rauna – otra lielākā Smiltenes novada apdzīvotā vieta, kas atrodas piecu lielāku ceļu krustpunktā, nozīmīgs pakalpojumu centrs novada iedzīvotājiem.
  • Pagastu centri un ciemi – Drusti, Launkalne, Variņi, Vidzeme, Blome, Kalnamuiža, Bilska, Palsmane, Grundzāle, Vireši, Gaujiena, Trapene, kuros atrodas pagastu pārvaldes un pieejami dažādi pakalpojumi.
  • Smiltenes piepilsētas ciemi – Vidzeme, Silva, Saltupi, Kalnamuiža, Ilgas un Grotūzis, kurus ar pilsētu saista ciešas un noturīgas saites, tie teritoriāli saplūduši ar pilsētu.
  • Citi ciemi – Rozes, Mēri, Aumeisteri, Rauza, Vizla, Vidaga, Brutuļi.
  • Mazciemi – apdzīvotas vietas bez ciema statusa, vēsturiski veidojusies koncentrēta apbūve –  Līzespasts, Dārzciems, Zvārtava, Cimza, Gatarta, Lobērģi, Zeltiņi, Branti, Ķeņģi, Mežmuiža, Jaunsmiltene.
Interaktīva Smiltenes novada pilsētu, pagastu un ciemu karte