Smiltenes novada administratīvās vienības, pilsētas un ciemi

Smiltenes novada administratīvās vienības, pilsētas un ciemi. 

 • Novada izveidošana
  • Smiltenes novads izveidots 2021. gada 1. jūlijā, kad pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas apvienojās Smiltenes, Apes un Raunas novadi.  
  • Novadu veido 2 pilsētas un 14 pagasti:
   • Smiltene,
   • Ape,
   • Apes pagasts,
   • Bilskas pagasts,
   • Blomes pagasts,
   • Brantu pagasts,
   • Drustu pagasts,
   • Gaujienas pagasts,
   • Grundzāles pagasts,
   • Launkalnes pagasts,
   • Palsmanes pagasts,
   • Raunas pagasts,
   • Smiltenes pagasts,
   • Trapenes pagasts,
   • Variņu pagasts
   • Virešu pagasts.
  • Administratīvais centrs – Smiltenes pilsēta.
 • Novada teritorija
  • Teritorijas novietojums – Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Dienvidaustrumos, Vidzemes kultūrvēsturiskajā reģionā, Igaunijas pierobežā.
  • Kopējā platība – 1800,55 km2. Vislielāko platību no novada teritorijas aizņem Launkalnes pagasts – 221,8 km2, t.i., 12,32 % no kopējās novada teritorijas. Vismazākā platība ir Apes pilsētai – 2,45 km2, kas ir 0,14 % no novada teritorijas.
  • Blīvums – 11 iedz./km2.
  • Autoceļi un sasniedzamība
   • Attālums no Latvijas galvaspilsētas Rīgas līdz Smiltenes novada administratīvajam centram – 132 km.
   • Robežojas ar Valkas, Valmieras, Cēsu, Alūksnes, Gulbenes novadiem un Igaunijas republikas – Valgas un Veru apriņķiem.
   • Novadu šķērso valsts galvenais autoceļš – A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene) un 10 valsts reģionālie autoceļi: P18 Valmiera–Smiltene, P19 Ape –Igaunijas robeža, P23 Valka–Vireši, P24 Smiltene–Valka, P25 Smiltene–Strenči, P27 Smiltene– Gulbene, P28 Priekuļi–Rauna, P29 Rauna–Drusti–Jaunpiebalga, P39 Ape–Alūksne, P44 Ilzene–Līzes pasts.
  • Novada vide
   • Bagāta ar dabas resursiem, ainavām, kultūrvēsturisko mantojumu. 
   • Meži, derīgo izrakteņu atradnes, lauksaimniecības zemju resursi sekmē daudzu lielu uzņēmumu attīstību.
  • Nozīmīgākās tautsaimniecības nozares
   • Lauksaimniecība, mežsaimniecība, kokapstrāde, pakalpojumu sfēra, rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība.
 • Novada iedzīvotāji 
  • ​​​​​​​Kopējais iedzīvotāju skaits –  vairāk kā 18,6 tūkstoši (01.01.2024. PMLP dati).
  • Lielākās apdzīvotās vietas pēc iedzīvotāju skaita – Smiltenes pilsēta, Raunas pagasts, Bilskas pagasts, Launkalnes pagasts, Smiltenes pagasts.
  • Pēc iedzīvotāju skaita mazākie –  Apes un Virešu pagasts.
  • Iedzīvotāju skaits pa grupām –  63 % ir darbspējas vecumā (15–64 gadus veci iedzīvotāji), 21 % pēc darbspējas vecuma (64 gadi un vecāki), 16 % līdz darbspējas vecumam (līdz 15 gadu vecumam). 
Smiltenes novada vīzija 2035. gadam

Smiltenes novads ir cilvēkiem radīts, atpazīstams, ekonomiski aktīvs, sasniedzams, līdzsvaroti attīstīts, ilgtspējīgs un ainavisks novads Vidzemē – labākā vieta, kur dzīvot, kur strādāt, kur būt.