Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators pašvaldībai, ne vēlāk kā 15 dienas pirms pasākuma norises sākuma iesniedz iesniegumu. Smiltenes novada pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija pārbauda, vai pasākuma organizators ir ievērojis visas likuma prasības, vai pasākums netraucēs citu publisku pasākumu norisi, vai tas neapdraudēs sabiedrisko kārtību un drošību, cilvēku dzīvību vai veselību, un pieņem kādu no šādiem lēmumiem:

 • par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai;
 • atteikumu izsniegt atļauju.

Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde. Ja publisku pasākumu rīko valsts iestāde, tā informē pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot, par tā norises vietu un laiku.

Izdevumus, kas saistīti ar pasākumu organizēšanu (satiksmes organizēšana, teritorijas norobežošana, teritorijas uzkopšana pēc pasākuma, mobilo tualešu uzstādīšana, izvešana, ūdens apgāde, elektroapgāde u.c.) sedz pasākuma organizators. Pasākuma organizators saskaņā ar “Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu” ir atbildīgs par pasākuma drošību kopumā un likuma 10.pantā noteikto pienākumu pildīšanu.

Pakalpojuma pieprasīšana

Pasākuma organizators iesniedz nepieciešamos dokumentus:

 1. Iesniegumu (noteikta veidlapa).
 2. Līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiskā pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību. 
 3. Detalizētu pasākuma plānu. 
 4. Likumā noteiktajā kārtībā saskaņotu paaugstināta riska pasākuma drošības plānu. 
 5. Ja plānotais publiskais pasākums ir paaugstināta riska pasākums, tā organizatora apliecinājumu tam, ka par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgajai personai ir vismaz divu gadu pieredze fiziskās drošības pasākumu plānošanā vai īstenošanā. 
 6. Pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišanu pasākuma rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators. 
 7. Ja plānotais publiskais pasākums paredz sporta sacensības, pasākuma organizators papildus šā panta otrajā daļā minētajiem dokumentiem iesniegumam pievieno sporta sacensību nolikumu. 
 8. Ja pasākums paredz sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā, pasākuma organizators papildus iesniegumam pievieno attiecīgajā sporta veidā atzītās sporta federācijas izsniegtu sacensību norises vietas licences un attiecīgajā sporta veidā licencēta atbilstošas kategorijas galvenā tiesneša licences kopijas, uzrādot orģinālu, vai notariāli apliecinātas kopijas. 
 9. Ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma organizators iesniegumam pievieno normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu.

Organizatoram ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pirms pasākuma norises jāiesniedz:

 • līguma kopija par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un gadījumos;
 • apdrošināšanas līguma kopija par pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

Pakalpojuma saņemšana

Pēc iesnieguma saņemšanas, komisija izskata un izvērtē iesniegumu par pasākuma atbilstību un, ja nepieciešams pieprasa papildus informāciju par pasākuma norisi.

Atļauju saņem atbilstoši iesniegumā pieprasītajam veidam:

 • elektroniski ( e-adresē vai e-pastā)
 • klātienē 
 • pa pastu

Uzziņas par pakalpojumu

Velga Mālkalne

Iestādes vadītāja
velga.malkalne [at] smiltenesnovads.lv