• Lielākās ūdensteces novada teritorijā ir Gauja, Abuls, Palsa, Nigra, Rauza, Vija un ezeri – Lizdoles, Niedrājs, Spicieris.
 • Publisko ezeru un upju sarakstā Smiltenes novadā ir iekļauts tikai Lizdoles ezers, Launkalnes pagasts. 
 • Smiltenes novadā ir nozīmīgas ūdens hidrobūves un vairāki mākslīgie ūdens uzstādinājumi – ezeri, kuri veidoti no mākslīgiem dambjiem:
  • SIA „Abuliņi” dīķis;
  • Avotiņu dīķi;
  • Cērtenes ezers un slūžas;
  • Tepera ezers un HES SIA „Gaisma”;
  • Tepera ezera slūžas un regulēšanas aizbīdņi;
  •  Vidusezers un slūžas;
  • Tiltlejas ezers, HES un slūžas;
  • Brutuļu ezers;
  • Brutuļu ezera HES un slūžas;
  •  Jeiskas dzirnavas HES;
  • Rauzas dzirnavas HES;
  • Palsmanes ūdensdzirnavu HES;
  • Steģu ūdenskrātuves HES;
  • Blomes dzirnavezers un slūžas;
  • Vilciņu dīķis un slūžas;
  •  Smiltenes HES;
  • Vizlas HES. 

Ezeru apsaimniekošanas plāni  

 • Ezera apsaimniekošanas plāna mērķis ir izstrādāt pasākumus, kas uzlabo ezera un tā piekrastes un apkārtējās teritorijas ekoloģisko situāciju un veicina ilgtspējīgu attīstību.

 Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumi 

 • Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu mērķis veicināt zivsaimniecības attīstību Smiltenes novadā. Vadoties pēc izstrādātajiem noteikumiem pašvaldībai ir  iespēja veikt sekmīgāku ezeru apsaimniekošanu, saglabājot un aizsargājot ezera bagātību.