Topogrāfiju sagatavošana

 • Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) datu aprites kārtību nosaka Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.22/22 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Smiltenes novadā"
 • ADTI datu aprites process Smiltenes novadā:
  • sertificēti mērnieki uz e-pasta adresi [email protected] iesūta iesniegumu, VZD edoc failu ar kadastra informāciju, sagatavoto topogrāfiju, vai izpildmērījumu un failu, kurš satur tikai informāciju par jaunuzbūvēto objektu vai komunikāciju;
  • e-pasta “galviņā” jāraksta objekta adrese vai nosaukums, kuram jābūt kaut orientējoši vienādam ar darba nosaukumu topogrāfijas rakstlaukumā, topogrāfijas vai izpildmērījumu faila nosaukumā, failā, kuru parasti nosauc par “tīro” failu, iesniegumā, u.t.t. (visās iespējamajās pozīcijās). Pilnīgi neko neizsakoši ir teksti “saskaņot”, “Smiltenes novads saskaņot”, u.t.t.;
  • turpmākā sarakste par konkrēto darbu notiek izmantojot epasta opciju “reply”;
  • pēc darba reģistrācijas mērniekiem un grāmatvedībai tiek nosūtīta izmaksu tāme;
  • pēc tāmes apmaksas un apmaksas dokumenta saņemšanas adresē [email protected] tiek uzsākta iesūtīto datu pārbaude;
  • grāmatvedība sagatavo un nosūta mērniekiem oficiālu rēķinu.
 • Uzkrātie ADTI dati uzskatāmi tikai par orientējošu materiālu, to izmantošana jaunā topogrāfijā pieļaujama tikai pēc rūpīgas pārbaudes, veicot kontrolmērījumus (pārmērot).
 • Uzkrātie izpildmērījumu dati ievietojami jaunajā topogrāfijā, nemainot ne līniju, ne tekstu novietojumu (par to precizitāti pilnībā atbild izpildmērījumu veicējs).
 • Ja pārbaudei iesniedz topogrāfiju ar nesamērīgu kļūdu daudzumu, tiek sastādīts pārbaudes akts, pieprasīti mērījumu dati pārbaudei un rakstiski informēti sertifikācijas centri.
 • Smiltenes pilsētā, līdz uzmērīšanas tīklu sakārtošanai, uzmērīšanu veikt no vietējā (PP) tīkla. Nav pieļaujams vienā darbā apvienot elementus, kas mērīti no dažādām ģeodēziskajām atskaites sistēmām.

Topogrāfisko darbu pārbaudēs bieži konstatētās problēmas

 • Nav norādīts topogrāfisko datu izcelsmes pamats (uzmērīts no vietējā tīkla (PP), GNSS, LatPos vai izmantoti uzkrātie ADTI topogrāfiskās uzmērīšanas dati – nepieciešams norādīt kādi un kā pārbaudīti).
 • Datu neatbilstība “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumiem”.
 • Izpildshēmās tiek izmantoti apzīmējumi, kas neatbilst augstākminētajiem noteikumiem, iesūtītie faili satur daudz lieku elementu kuri neattiecas uz jauno komunikāciju.
 • Plānos atrodas liels daudzums dubulto, pārklājošo un nesavienoto elementu (var atrast ar „Utilities\Data Cleanup” un pēc tam labot).
 • iesniegtās topogrāfijas nav norobežotas ar līniju „Topogrāfiskā uzmērījuma saskaņojuma robeža”. Par datu aktualitāti, iztrūkumu vai pārpilnību šīs līnijas iekšpusē pilnībā atbild mērnieks.
 • Elementu un līniju izmēri (scale) neatbilst mērogam 1:1 atbilstoši mēroga 1:500 specifikācijai.
 • izmantoti ADTI specifikācijai neatbilstoši elementi, piemēram “Asssociative region”, nekorekti pārtransformētie “.dwg” failu elementi, piemēram “shared cell”, “cell”, līnijas “continious”, u.t.t.
 • Pēdējā laikā tiek konstatēti nekorekti darbi, kam izejas dati iegūti izmantojot aerofotografēšanu vai lāzerskenēšanu.
 • Nogāzes zariņi apzīmē tikai nogāzes virzienu, tādēļ nogāzēs nepieciešams norādīt apaugumu, vai grunti.
 • Cauruļvadu izpildmērījumos lūgums norādīt diametrus atbilstoši standartiem OD, ID, DN, kā arī materiālu – “pvc”, “pp” un nevienkāršot uz “pl”.