Cena
Saskaņā ar cenrādi
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Topogrāfiskās informācijas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana datubāzē attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Pašvaldībā veic:

  1. inženierkomunikāciju un būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai nodošanu ekspluatācijā;
  2. ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbus.

Mērnieki, arhitekti un citas ieinteresētās personas, noslēdzot sadarbības līgumu ar Pašvaldību, gūst iespēju pēc elektroniska vai rakstiska pieprasījuma atsūtīšanas uz e-pastu  [email protected] septiņu dienu laikā saņemt nepieciešamo informāciju, vai pārbaudīto darbu, veicot apmaksu reizi mēnesī atbilstoši saņemtajiem pakalpojumiem un pašvaldības domes apstiprinātajiem izcenojumiem. Mērniecības firmas, kuras nav noslēgušas līgumu, saņem informāciju pēc atbilstošā rēķina apmaksas.

Pakalpojuma pieprasīšana

  • Lai saņemtu nepieciešamo informāciju ir jāiesniedz:
    • iesniegums;
    • ģeotelpiskā informācija digitālā formātā.

Dokumenti jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāsūta uz [email protected]

Pakalpojuma apmaksa

Maksa noteikta ar Saistošiem noteikumiem Nr.22/22 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Smiltenes novadā"

Samaksu veic pamatojoties uz Būvvaldes izsniegtu rēķinu un attiecināma no pakalpojuma veida. Pakalpojuma maksa ieskaitāma Pašvaldības norēķinu kontā:

Smiltenes novada pašvaldība

LV75UNLA0050014255591

AS “SEB banka” Kods: UNLALV2X

Reģistrācijas Nr.: 90009067337

Pakalpojuma saņemšana

Uzrādot nodevas samaksu apliecinošu maksājuma dokumentu, Būvvalde izdod akceptētu topogrāfisko informāciju:

  • elektroniski ( e-adresē vai e-pastā)

Uzziņas par pakalpojumu

Liene Brolīte

Iestādes vadītāja
liene.brolite [at] smiltenesnovads.lv

Andrejs Igaunis

Ģeodēzijas inženieris
andrejs.igaunis [at] smiltenesnovads.lv