Brīvprātīgais darbs ir pasaulē atzīts veids, kā iedzīvotāji var iesaistīties sabiedriskajā dzīvē un pārveidot, uzlabot savu un apkārtējo dzīves kvalitāti, darbojoties gan valstiskās, gan nevalstiskās organizācijas. 

Brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā. Latvijā Brīvprātīgā darba regulējumu nosaka Brīvprātīgā darba likums.

Smiltenes novada jauniešiem ir iespēja veikt brīvprātīgo darbu savā novadā un saņemt apliecinājumu

  • Smiltenes novadā brīvprātīgā darba popularizēšana ir viens no jaunatnes darba veidiem, kā veicināt jauniešu līdzdalību sabiedrības labā.
  • Tas ir veids, kā jauniešiem gūt bezmaksas labumus – dzīves pieredzi, vērtīgu brīvā laika pavadīšanu, profesionālo pilnveidi, dalību pieredzes apmaiņas pasākumos, u.c.

Kā iesaistīties brīvprātīgā darbā? 

  • Smiltenes novadā brīvprātīgā darbu koordinē un uzrauga Izglītības pārvalde.
  • Smiltenes novada pašvaldības iestādes piedāvā brīvprātīgā darba iespējas jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri izteikuši vēlmi veikt brīvprātīgo darbu.
  • Pašvaldības iestādes ar brīvprātīgo slēdz rakstisku līgumu, kurā tiek atrunāti pienākumi, tiesības, stundu uzskaites kārtība un nepieciešamie darbu organizācijas pasākumi. Jaunietim vecumā no 13 – 16 gadiem nepieciešama rakstiska bērna likumiskā pārstāvja atļauja.
  • Darba vadītājs vai brīvprātīgais darba īstenošanas periodā aizpilda brīvprātīgā darba uzskaites grāmatiņu.
  • Brīvprātīgā darba pieredze tiek dokumentāli apliecināta, izsniedzot apliecinājumu par vismaz 50 stundas nostrādāto brīvprātīgā darbu.

Lai veicinātu jauniešu motivāciju līdzdalībai sabiedrības labā, jaunatnes darba ietvaros:

  • brīvprātīgajiem reizi gadā tiek organizēts brīvprātīgo salidojums – atraktīva pieredzes apmaiņas pasākuma veidā;
  • apliecinājumu izsniegšana norisinās Jauniešu gada balvas ietvaros, publiski sveicot visus apliecinājumu saņēmējus;
  • vērtējot gada laikā iegūtās prasmes, kompetences un izrādīto attieksmi, pašvaldība vienu reizi gadā vienam brīvprātīgajam piešķir apbalvojumu “Gada brīvprātīgais”.

Brīvprātīgā darba dokumenti

Par brīvprātīgā darba iespējām un jauniešu aktualitātēm Smiltenes novadā seko līdzi Facebook lapā “Smiltenes novada jaunieši” vai Instagram kontā  “smiltenes_jauniesi”. 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Smiltenes novada Izglītības pārvaldes jaunatnes darbiniecēm.