Kontakti

marta.denisova [at] ceribusparni.lv
DI centrs "Īve"
Atrašanās vieta kartē
 • 2023. gada nogalē atklāts daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs, kas īstenots Smiltenes novada pašvaldības projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/049 „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā” un deinstitucionalizācijas projekta „Vidzeme iekļauj” ietvaros.
 • Jaunuzceltais daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs ir lielākais Vidzemē, kur pakalpojumus var saņemt pieaugušie ar garīga rakstura un bērni ar funkcionāliem traucējumiem.
 • Smiltenes daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā "Īve" pakalpojumus nodrošina biedrība "Cerību spārni".
 • Jau kopš 2004. gada biedrība “Cerību spārni” sniedz sociālos pakalpojumus bērniem/jauniešiem un pieaugušajiem ar dažāda veida invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju saņemt vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus viņu dzīvesvietā vai tuvu tai.
 • Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums
  • Kopā tiek nodrošinātas 16 vietas – mājoklis un individuāls atbalsts sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstībā, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu iespējami neatkarīgi funkcionēt šajā mājoklī. 
 • Specializētās darbnīcas
  • Kopā 24 vietas – pakalpojums, kas veicina personu sociālo integrāciju, amata iemaņu apguvi un to pielietošanu praksē.
  • Centrā “Īve” pieejamas:
   • sveču darbnīca;
   • keramikas darbnīca;
   • rokdarbu darbnīca;
   • kokapstrādes darbnīca;
   • mājturības darbnīca;
   • šūšanas darbnīca;
   • adīšanas darbnīca.
 • Pakalpojuma saņēmējam jāsedz ēdināšanās līdzmaksājums 75% apmērā no faktiskajām izmaksām (1,50 EUR dienā), ja vien persona nedzīvo mājsaimniecībā, kam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas statuss.
 • Dienas aprūpes centra pakalpojums
  • ​​K​​​​​opā 34 vietas – vieta, kur sociāli izolēti cilvēki var saņemt psihosociālu, psihoemocionālu atbalstu un attīstīt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās iemaņas. Tas sekmē cilvēka interesi iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs, saskarsmi ar līdzīgā situācijā nonākušiem līdzcilvēkiem, kā arī saturīgu laika pavadīšanu, rodot dzīvesprieku. Dienas aprūpes centrs daudzos gadījumos nodrošina to, ka cilvēki ar nelielām korekcijām tomēr spēj pilnvērtīgi turpināt savu dzīvi.
  • Pakalpojuma saņēmējam jāsedz ēdināšanās līdzmaksājums 75% apmērā no faktiskajām izmaksām (1,50 EUR dienā), ja vien persona nedzīvo mājsaimniecībā, kam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas statuss.
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 
  • Individuālas konsultācijas/nodarbības – tās vērstas uz personas sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.
  • Centrā “Īve” ir logopēds, ergoterapeits, fizioterapeits, psihologs, montesori nodarbības, mūzikas un mākslas terapija.
  • Lai saņemtu šāda veida pakalpojumu, tam jābūt iekļautam individuālajā sociālās rehabilitācijas plānā, speciālista vai ārsta nosūtījumā vai izrakstā no veselības kartes.
 • Dienas aprūpes centra pakalpojums
  • Kopā 10 vietas –  iespēja attīstīt prasmes un pavadīt brīvo laiku atbilstoši bērna spējām, saņemt speciālistu atbalstu un sociālos pakalpojumus, kas ilgtermiņā var uzlabot bērna funkcionālās spējas.
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojums
  • Individuālas konsultācijas/nodarbības – tās vērstas uz personas sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā (ietver fizisko, intelektuālo, psiholoģisko spēju atjaunošanu un adaptāciju esošajā situācijā).
  • Centrā “Īve” ir logopēds, ergoterapeits, fizioterapeits, psihologs, montesori nodarbības, mūzikas un mākslas terapija.
  • Pakalpojumu var saņemt arī bērnu vecāki un aizgādņi, pakalpojumam jābūt iekļautam viņu individuālās sociālās rehabilitācijas plānā, speciālista vai ārsta nosūtījumā vai izrakstā no veselības kartes. Vecāki un aizbildņi paši sedz izmaksas par pakalpojumu saņemšanu.