Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību

Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 8/22 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā" nosaka:

 • kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;
 • centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;
 • sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
 • administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
 • Smiltenes novada iedzīvotājiem un komersantiem centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus nodrošina Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Smiltenes NKUP”. 
 • Uzņēmumam ir izsniegta licence ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai SPRK Licence Nr. U10011/3.
 • Galvenie darbības virzieni:
  • dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde patērētājam;
  • notekūdeņu savākšana, novadīšana līdz attīrīšanas iekārtām, attīrīšana;
  • ūdensvada tīklu tīrīšana, apkalpošana un remonts;
  • kanalizācijas tīklu tīrīšana, apkalpošana un remonts.
 • Papildus darbi:
  • asenizācijas pakalpojumi;
  • tehnisko noteikumu izstrāde ūdensapgādei un kanalizācijai;
  • ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve;
  • ūdens mērītāju uzstādīšana, nomaiņa un plombēšana.