Pašvaldības līdzfinansējuma mērķis  ir veicināt nekustamo īpašumu pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

 • Līdzfinansējumu var saņemt:
  • fiziskai persona pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai būvniecības izmaksu kompensēšanai.
 • Atbalstāmās būvniecības izmaksas:
  • projektēšana:
   • topogrāfiskā plāna izstrāde, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu situācijas plāna izstrāde;
   • apliecinājuma kartes izstrāde;
   • inženiertīkla pievada novietojuma plāna izstrāde saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”  punktu.
  • būvdarbi:
   • kanalizācijas izvada sistēmas izbūve (darbs; materiāls);
   • kanalizācijas akas/skatakas izbūve;
   • ūdensvada sistēmas izbūve (darbs; materiāls);
   • ūdensapgādes akas/skatakas izbūve.
 • Netiek atbalstītas šādas izmaksas:
  • lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve;
  • esošās notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana;
  • esošās ūdensapgādes sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana;
  • jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai kanalizācijai sistēmai;
  • jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;
  • kanalizācijas izvada sistēmas izbūve, ja pieslēgums centralizētās kanalizācijas sistēmas atzaram ir 20 (divdesmit) vai mazāk metri;
  • ūdensvada sistēmas izbūve, ja pieslēgums centralizētās ūdensapgādes sistēmas atzaram ir 20 (divdesmit) vai mazāk metri.
 • Līdzfinansējuma apjoms:
  • viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 50 % apmērā no pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 600 EUR;
  • ja viena nekustamais īpašums vienlaikus tiek pieslēgts gan centrālās kanalizācijas, gan centrālās ūdensapgādes sistēmai, pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 50 % apmērā no pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 1000 EUR;
  • viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai šo saistošo noteikumu 19.1.–19.5. punktā noteiktajām prioritātēm pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 90 % apmērā no pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 1200 EUR;
  • ja viens nekustamais īpašums vienlaikus tiek pieslēgts gan centrālās kanalizācijas, gan centrālās ūdensapgādes sistēmai, šo saistošo noteikumu 19.1.–19.5. punktā noteiktajām prioritātēm pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 90 % apmērā no pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 EUR;
  • gadījumā, ja kārtējā gada budžetā paredzētie līdzekļi ir nepietiekami visu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, saistošo noteikumu 19.1.–19.5. punktā noteiktās prioritātes tik atbalstītas šādā secībā:
   • pieslēgums nekustamam īpašumam, kura īpašnieks ir persona ar I vai II grupas invaliditāti, un kurš ir deklarēts un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā;
   • pieslēgums nekustamam īpašumam, kura īpašnieks ir persona vai ģimene ar trūcīgas/maznodrošinātas personas statusu, pie nosacījuma, ka statuss ir spēkā iesnieguma iesniegšanas brīdī, un ja īpašnieks (ģimene) ir deklarēts un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā;
   • pieslēgums nekustamam īpašumam, kura īpašniekam ir daudzbērnu ģimenes statuss un ģimenes locekļi ir deklarēti un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā;
   • pieslēgums nekustamam īpašumam, kura īpašnieks ir vientuļais pensionārs, kurš ir deklarēts un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā;
   • pieslēgums nekustamam īpašumam, kura īpašnieks ir fiziska persona, ja pieslēgums daļēji jāizbūvē kā maģistrāle pa pašvaldības ielu.
 • Līdzfinansējuma piešķiršana:
  • pašvaldība vienu reizi gadā pēc ikgadējā budžeta apstiprināšanas izsludina pieteikšanos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai. Pieteikšanās laiks tiek noteikts ne mazāks par diviem mēnešiem;
  • lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu pieņem Smiltenes novada pašvaldība, pamatojoties uz līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai pieteikumu izvērtēšanas komisijas sniegto atzinumu.

Kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu nosaka saistošie noteikumi Nr.13/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”.


2023. gadā tika iesniegti 20 pieteikumi Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, atbalstīti tika 20, no tiem 8 Smiltenes pilsētā, 8 Apes pilsētā, pa vienam Trapenes, Gaujienas, Blomes un Raunas ciemā.
No atbalstītajiem 2023. gadā tika realizēti 15 pieteikumi 16782,61 EUR apmērā. 

 • Smiltenes pilsētā 6 pieteikumi:
  • 4 ūdensapgādes un  kanalizācijas pieslēgumi  – 4847,44 EUR,
  • 1 ūdensapgādes pieslēgums  – 600,00 EUR,
  • 1 kanalizācijas pieslēgums  – 600,00 EUR.
 • Apes pilsētā 6 pieteikumi:
  • 5 ūdensapgādes un  kanalizācijas pieslēgumi  – 7735,17 EUR,
  • 1 ūdensapgādes pieslēgums  – 600,00 EUR,
  • 1 kanalizācijas pieslēgums – 600,00 EUR,
  • 6 centralizētās kanalizācijas pieslēgumi;
 • Trapenes ciemā  – 1 pieteikums ūdensapgādes pieslēgumam – 600,00 EUR;
 • Blomes pagastā  – 1 pieteikums kanalizācijas pieslēgumam  – 600,00 EUR;
 • Raunas pagastā  –1 pieteikums kanalizācijas pieslēgumam  – 600,00 EUR.

2022. gadā tika iesniegti 17 pieteikumi Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, atbalstīti  – 15, no tiem 10 Smiltenes pilsētā, 4 Apes pilsētā, viens  Drustu ciemā.

No atbalstītajiem 2022. gadā tika realizēti 10 pieteikumi 9257,18 EUR apmērā. 

 • Smiltenes pilsētā 7 pieteikumi:
  • 4 ūdensapgādes un  kanalizācijas pieslēgumi –  5371,45 EUR apmērā,
  • 1 ūdensapgādes pieslēgums – 600,00 EUR,
  • 2 kanalizācijas pieslēgumi – 1200,00 EUR;
 • Apes pilsētā 3 pieteikumi:
  • 1 ūdensapgādes un  kanalizācijas pieslēgumi –  1000,00 EUR,
  • 2 ūdensapgādes pieslēgumi  – 1085,73 EUR.

Sallija Lakina

Vides pārvaldības speciāliste
sallija.lakina [at] smiltenesnovads.lv