Par iesniegumu iesniegšanu

 • Elektroniski iesniegumu iespējams iesniegtsūtot uz:

  • Smiltenes novada pašvaldības e-adresi, ja iesniedzējam ir izveidota sava e-adrese;
  • pašvaldības oficiālo e-pasta adresi [email protected] – iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar pievienotu laika zīmogu (aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, ja dokuments satur fiziskas personas datus, komercinformāciju vai citu aizsargājamu informāciju);
  • pašvaldība vienas darbadienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
 • Iesniegumu papīra formātā var iesniegt:

  • sūtot pa pastu uz adresi Smiltenes novada pašvaldība, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729;
  • klātienē dzīvesvietai tuvākajā Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC);
  • klātienē dzīvesvietai tuvākajā pagastu pārvaldē.

Saskaņā ar Iesniegumu likuma 5.panta trešo daļu, iestāde atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.

Nekustamā īpašuma nodoklis


Darījumi ar nekustamo īpašumu

Citi iesniegumi