Kontakti

policija [at] smiltenesnovads.lv
Pašvaldības policijas ēka
Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Māris Bisenieks

Priekšnieka pienākumu izpildītājs
maris.bisenieks [at] smiltenesnovads.lv

Ieva Draule

Inspektore (lietvede)
policija [at] smiltenesnovads.lv

Ivars Pupčenoks

Vecākais inspektors
policija [at] smiltenesnovads.lv

Ingus Stepāns

Vecākais inspektors
policija [at] smiltenesnovads.lv

Jānis Āboltiņš

Inspektors
policija [at] smiltenesnovads.lv

Andris Bērziņš

Inspektors
policija [at] smiltenesnovads.lv

Dāvis Majors

Inspektors
policija [at] smiltenesnovads.lv

Zigurds Safranovičs

Inspektors - Trapenes pagasts
policija [at] smiltenesnovads.lv

 Par iestādi 

Pašvaldības policijas logo

 

 • Pašvaldības policija ir Smiltenes novada pašvaldības domes budžeta finansēta pastarpināta pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt likuma noteiktās pašvaldības autonomā funkcijas izpildi novada administratīvajā teritorijā.
 • Pašvaldības policijas uzdevums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.

 • Nodrošināt likuma noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izpildi Smiltenes novadā.
 • Garantēt personu un sabiedrības drošību.
 • Novērst administratīvos pārkāpumus un citus likumpārkāpumus.
 • Izmeklēt un atklāt administratīvos pārkāpumus, meklēt personas, kas izdarījušas administratīvos pārkāpumus vai noziedzīgus nodarījumus.
 • Sniegt palīdzību iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām to tiesību aizsardzībā un ar likumu noteikto pienākumu realizācijā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
 • Savas kompetences ietvaros veikt administratīvā pārkāpuma procesu, piemērot administratīvos sodus un organizēt to izpildi.
 • Kontrolēt, kā tiek ievēroti Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi un Pašvaldības saistošie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība un savas kompetences ietvaros veikt administratīvā pārkāpuma procesu.
 • Novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības pārkāpumus.
 • Veikt preventīvus pasākumus likumpārkāpumu novēršanai.
 • veikt nepieciešamos pasākumus likumpārkāpuma novēršanai.
 • Sniegt palīdzību, tai skaitā pirmo medicīnisko palīdzību, personām, kuras cietušas likumpārkāpuma rezultātā, nelaimes gadījumā vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī.
 • Nodrošināt atrasto un Pašvaldības policijai nodoto dokumentu, mantu, vērtspapīru un cita īpašuma saglabāšanu līdz tā nodošanai īpašniekam vai kompetentai institūcijai.
 • Piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā, glābšanas darbos, palīdzības sniegšanā cietušajiem Smiltenes novada administratīvajā teritorijās.
 • Normatīvajos aktos noteiktajā apjomā uzraudzīt un kontrolēt ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.
 • Novērst tūlītējus draudus, ja persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var nodarīt kaitējumu aizsargājamās personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai, līdz tiesa izskata jautājumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību.
 • Saskaņā ar Izpilddirektora norādījumiem veikt citus Pašvaldības uzdevumus, kuri ietilpst Pašvaldības policijas kompetencē.
 • Papildus uzdevumi, kurus Smiltenes novada Pašvaldības policija veic savas kompetences ietvaros:
  • zivju resursu aizsardzība;
  • pilsētas publisko vietu videonovērošanas monitorings;
  • bezzsaimnieku kaķu kontrole;
  • sabiedriskās kārtības nodrošināšana nozīmīgu valsts un pašvaldības rīkoto pasākumu laikā.
 • Izmantojot latvija.gov.lv pakalpojumu.
 • Veicot maksājumu internetbankā.
 • Veicot maksājumu "Latvijas Pasts" vai bankā.
 • Vienā maksājumā apmaksājams tikai viens, atsevišķs sods.

Piemēri:

 • Naudas sodus, kurus piemērojusi Pašvaldības policijas par administratīvajiem pārkāpumiem ieskaitīt kontā:
  • Saņēmējs: Smiltenes novada pašvaldība;
  • Reģistrācijas numurs: 90009067337;
  • Kods: UNLALV2X;
  • Konta numurs: LV75UNLA0050014255591;
  • Maksāšanas mērķī jānorāda: administratīvā protokola numurs un lēmuma datums  (Piemēram, SD 001122, lēmums 01.03.2019.).

 •  Izdevumus par personai veikto alkoholisko dzērienu pārbaudi izelpā apmaksāt, ieskaitot 15,65 eiro (piecpadsmit eiro un 56 centi) kontā:
  • Saņēmējs: Smiltenes novada pašvaldība;
  • Reģistrācijas numurs: 90009067337;
  • Kods: UNLALV2X;
  • Konta numurs: LV75UNLA0050014255591;
  • Maksāšanas mērķī jānorāda: pārbaudes veikšanas datums un personas vārds, uzvārds (Piemēram, Izdevumi par pārbaudi 01.03.2019., Jānis Paraudziņš).

 • Naudas sodu par transportlīdzekļu (TL) apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem ieskaitīt kontā:
  • Saņēmējs: Smiltenes novada pašvaldība;
  • Reģistrācijas numurs: 90009067337;
  • Kods: UNLALV2X;
  • Konta numurs: LV75UNLA0050014255591;
  • Maksāšanas mērķī jānorāda: administratīvā protokola – lēmuma numura un TL valsts reģistrācijas numurs (Piemēram, 991008844/AB 1234).
foto bērni uz velosipēda
foto par drošību ūdenī