Lai novada iedzīvotājiem atvieglotu būvniecības procesu tām palīgēkām, kas atbilst mazēku definīcijai (mazēka ir vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2), un veicinātu arhitektoniskā veidola vienotību novada teritorijā, Smiltenes novada Būvvalde piedāvā iedzīvotājiem iespēju izvēlēties kādu no izstrādātajiem tipveida projektiem. 

 • Tipveida projekti izstrādāti, lai atvieglotu palīgēku būvniecības procesu novada teritorijā.
 • Atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, mazēkas klasificējamas kā pirmās grupas ēkas. Tām būvniecību ierosina, iesniedzot Būvvaldē paskaidrojuma rakstu vai paziņojumu par celtniecību. Lēmums par būvniecības ieceres akceptēšanu ir spēkā piecus gadus, un šajā termiņā ēkas process ir jānoslēdz.
 • Tipveida projektu dokumentācija sagatavota atbilstoši būvniecības normatīvā regulējuma prasībām. Tipveida projektos ietilpst skaidrojošais apraksts par plānoto būvniecības ieceri (tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, vides aizsardzības pasākumiem), objekta vizuālais risinājumu un arhitektūras rasējumi (stāva plāns, fasādes risinājumi un jumta plāns).
 • Tipveida projektus ir iespējams pielāgot būvniecības ierosinātāja vajadzībām, tie ir izstrādāti tā, lai būtu ērti pielāgojami jebkurai atrašanās vietai. Sazinoties ar Būvvaldes arhitektu, ir iespējams mainīt ēkas ārējās nesošās konstrukcijas, apdares materiālus, ailu novietojumu un citus risinājumus projektā.

Kā izmantot palīgēku tipveida projektu?

Persona, kura ir izvēlējusies izmantot kādu no piedāvātajiem tipveida projektiem un nevēlas veikt arhitektūras risinājumos nekādas izmaiņas:

 1. lejupielādē skaidrojošā aprasta veidlapu, tipveida projekta vizuālo risinājumu un grafiskos materiālus;
 2. aizpilda skaidrojošā apraksta veidlapu;
 3. sagatavo situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīts ēkas novietojums zemes gabalā un tā ārējie izmēri (var izstrādāt pats būvniecības ierosinātājs), kā arī dokumentu, kas apliecina tiesības ierosināt būvniecību (ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās) un saskaņojumus ar trešajām personām (ja šo personu tiesības tiek skartas);
 4. ielogojas Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/lv;
 5. zem sadaļas “Būvniecība” izvēlas “Jauna būvniecība”;
 6. ja būvniecība plānota ārpus publiskās ārtelpas, tad izvēlas, aizpilda un iesniedz dokumentu “Paziņojums par būvniecību”;
 7. ja būvniecība plānota publiskajā ārtelpā, tad izvēlas, aizpilda un iesniedz dokumentu “Paskaidrojuma raksts ēkai (iesniegums)”.

Palīgēku tipveida projektu varianti

 Nr. Palīgēku tipveida projektu varianti Dokumentācija 
1
Smiltenes novada Būvvaldes palīgēku tipveida projekti – 7. būve

 

2
Smiltenes novada Būvvaldes palīgēku tipveida projekti – 6. būve

 

 

3
Smiltenes novada Būvvaldes palīgēku tipveida projekti – 5. būve

 

4
Smiltenes novada Būvvaldes palīgēku tipveida projekti – 4. būve

 

 

5
Smiltenes novada Būvvaldes palīgēku tipveida projekti – 3. būve

 

6
Smiltenes novada Būvvaldes palīgēku tipveida projekti – 2. būve

 

7
Smiltenes novada Būvvaldes palīgēku tipveida projekti – 1. būve
 • Ja tiek izmantots paziņojums par būvniecību:
  • pirms būvdarbu uzsākšanas, būvniecības informācijas sistēmā iesniedz paziņojumu par darbu uzsākšanu;
  • paziņojumā par būvniecību norādīto datu pareizību atbild tā iesniedzējs;
  • paziņojumam par būvniecību pievieno Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu “Ēku būvnoteikumi” 22.3. punktā norādīto informāciju, šo noteikumu 7.1 3., 7.1 4. un 7.1 5. apakšpunktā minētajā gadījumā – situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīta nojaucamā ēka vai ēkas novietojums zemes gabalā un tā ārējie izmēri, un kuru var izstrādāt pats būvniecības ierosinātājs, kā arī citu personu saskaņojumus, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tādi nepieciešami.
 • Ja tiek izmantots paskaidrojuma raksts ēkai (iesniegums):
  • Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu “Ēku būvnoteikumi” 23. punkts nosaka, ka ierosinot būvniecību šo noteikumu 7.2 1., 7.2 2., 7.2 3., 7.2 4. un 7.2 5. apakšpunktā minētajā gadījumā, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 8. un 9.1 punktā minētos dokumentus:
   • valdījuma vai lietojuma gadījumā – dokumentu, kas apliecina tiesības ierosināt būvniecību, ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās;
   • saskaņojumu ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas;
   • citas atļaujas vai saskaņojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu);
   •  citus dokumentus, ja to nosaka normatīvie akti.
 • Ja plānotajai būvniecībai, kuru īsteno, pamatojoties uz paskaidrojuma rakstu, atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešami:
  • tehniskie vai īpašie noteikumi, atļaujas vai saskaņojumi, tos pieprasa un saņem pirms attiecīgās būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas;
  • skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā:
   • par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem;
   • plānoto būvdarbu veikšanas laiku (kalendāra plānu) un sadalījumu būves kārtās ar tajā ietveramo apjomu (ja paredz būvdarbus vai objekta nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām), bet nojaukšanas gadījumā – arī par paredzēto nojaukšanas metodi un tās termiņiem, ēkai nojaucamajiem inženiertīkliem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, vides aizsardzības pasākumiem, teritorijas sakārtošanu pēc nojaukšanas darbiem.
 •  Ja paredzēta jauna būvniecība vai novietošana, papildus pievieno:
  • publiskā ārtelpā paredzētam objektam – objekta vizuālo risinājumu;
  •  situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīta paredzētā objekta piesaiste zemes gabalā un tā ārējie izmēri.