• Smiltenes novada pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevuma “Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis” uzdevums ir publicēt pašvaldības domes izdoto saistošo noteikumu un lēmumu skaidrojumu, preses relīzes par pašvaldības īstenotajiem projektiem, tās iestāžu un kapitālsabiedrību darbu, aktualitātēm novada saimnieciskajā, sporta, kultūras, izglītības, tūrisma, veselības, sociālās aizsardzības un citās jomās, sniegt iedzīvotājiem un uzņēmējiem noderīgas ziņas par pašvaldības iestāžu darbību, atbalsta un sadarbības iespējām.
 • Izdevējs: Smiltenes novada pašvaldība.
 • Iznāk: Iznāk kopš 2010. gada 25. augusta, 1 reizi mēnesī. 
 • Saturs:
  • oficiālie dokumenti – Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumi un izdotie saistošie noteikumi, iekšējie un ārējie normatīvie akti un paziņojumi, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir obligāti publicējama informācija;
  • pašvaldības un tās struktūrvienību informatīvie materiāli par iestāžu darbību un izmaiņām administratīvajās procedūrās;
  • citu informācija, ko sniedz nevalstiskās organizācijas, sadarbības partneri un valsts institūcijas, kas ir svarīga novada iedzīvotājiem un nav pretrunā ar Pašvaldību likumā ietverto pilnvarojumu informācijas publicēšanai.
 • Pašvaldības izdevumā netiek publicēta noteikumiem (skatīt zemāk!) neatbilstoša, personu aizskaroša, nepatiesa, anonīma vai nezināma avota informācija, kā arī komercreklāma. 
 • Izplatīšana: izdevums tiek izplatīts bez maksas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā fizisko un juridisko personu pastkastītēs. 
 • Tirāža: izdevums tiek izdots latviešu valodā, tas ir periodisks, tā vienreizējā tirāža ir ne mazāka kā 8930 eksemplāri. 
 • Atbildīgā persona par izdevumu:
  • informatīvā izdevuma sagatavošanu un izdošanu nodrošina Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas nodaļa. 
  • izdevuma maketēšanu, drukāšanu un izplatīšanu veic juridiska (fiziska) persona uz līguma pamata, kas noslēgts, ievērojot normatīvos aktus.
  • publicējamo informāciju var iesniegt jau sagatavota raksta formā vai iesniedzot publicējamus oficiālos dokumentus, sūtot uz e-pasts: [email protected].  

Smiltenes novada pašvaldības domes Noteikumi Nr. 10/23 “Par informācijas ievietošanu Smiltenes novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis””.


Izdevuma “Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis” elektroniskās versijas: 

Komunikācijas nodaļa

prese [at] smiltenesnovads.lv