Būvvalde

buvvalde [at] smiltenesnovads.lv

Par iestādi 

  • Smiltenes novada Būvvalde ir Smiltenes novada pašvaldības izveidota un no pašvaldības budžeta finansēta pastarpināta pārvaldes iestāde, kas nodrošina savas administratīvās teritorijas būvniecības  procesa tiesiskumu. 
  • Būvvaldes darbības mērķis ir līdzsvarotas vides veidošana un būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole Smiltenes novada administratīvajā teritorijā atbilstoši tās attīstības plānam, teritorijas plānojumam un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
  • Būvvalde sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām darbojas saskaņā ar Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.

Tipveida projekti