• Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas un vizuālās identitātes stratēģijas mērķi: uzlabot novadu tēlu atbilstoši mūsdienu tendencēm, nostiprināt novadu atpazīstamību Latvijas un starptautiskā kontekstā, popularizēt novadu teritoriju un pakalpojumus kā produktu, veicināt viesu un iedzīvotāju pieaugumu novados, piesaistīt investīcijas un veicinātu uzņēmējdarbību, palielināt iedzīvotāju lepnumu par savu novadu.
  • Izstrādāts zīmolvedības stratēģijas un vizuālās identitātes pamata koncepts  - grafiska zīme jeb novada logo "Smiltenes novadā sanāk!", vizuālās identitātes vadlīnijas jeb zīmolgrāmata; zīmola mārketinga komunikācijas stratēģija, kura ietver mērķus un uzdevumus, rīcības virzienus uz galvenajām mērķauditorijām, komunikācijas vēstījumus, mediju, sociālo mediju un sabiedrisko attiecību stratēģiju konceptus.
  • Izstrādāts biedrības “Abulas lauku partnerība” un Smiltenes novada domes sadarbības projekta “Place Branding for Rural Development” (Nr. 18-00-A019.333-000016) ietvaros.
  • Apstiprināts ar 2020.gada 27.maija Smiltenes novada domes lēmumu Nr. 352 (protokols Nr.9, 1.§.)

Smiltenes novada zīmols "Smiltenes novadā sanāk!"