Paziņojums par paredzētās darbības smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguve atradnē “Vālodzes” Raunas pagastā, Smiltenes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. 

Paredzētā darbība: Smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguve atradnē “Vālodzes”.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “DSG Karjeri”, reģistrācijas Nr. 40003747654, juridiskā adrese: Rīga, Hipokrāta iela 2D, LV-1079

Paredzētās darbības norises vietas: Nekustamā īpašuma “Vālodzes” (kadastra Nr. 4276 006 0007) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0007, Raunas pagasts, Smiltenes novads.

Lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības IVN: Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr. VI22SI0016. Vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 7. jūlija IVN Programma Nr. 5 – 03/19/2022

Informācija par paredzēto darbību: Paredzētā darbība ir derīgo izrakteņu Smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguve atradnē “Vālodzes” nekustamā īpašuma “Vālodzes” (kadastra Nr. 4276 006 0007) zemes vienībā ar  kadastra apzīmējumu  4276 006 0007, Raunas pagastā, Smiltenes novadā. Atradne Vālodzes neaizņem visu zemes gabala platību,  paredzētā ieguves platība – 74,67tūkst. m 2. Ieguve paredzēta  virs un zem gruntsūdens līmeņa.  Paredzēta derīgā materiāla apstrāde (drupināšana, mazgāšana, sijāšana), derīgā materiāla transports. Derīgo izrakteņu ieguvi un minerālmateriālu ražošanu plānots veikt visa gada garumā. Vidējais derīgā izrakteņa ieguves apjoms būs ~100 000 m3 gadā.

Ar informācija par paredzēto darbību var iepazīties:

Sabiedrība tiek aicināta piedalīties IVN Ziņojuma sabiedriskajā apspriešanā laika posmā no 2024. gada 7. maija līdz 7. jūnijam.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme: notika 2024. g. 21. maijā Smiltenes novada Raunas pagasta pārvaldē Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, sākums plkst.16:00

30 dienu laikā no šī Paziņojuma publicēšanas lūdzam iesniegt rakstveida priekšlikumus vai viedokļus Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173, e - pasta adrese: [email protected], mājas lapas adrese: www.vpvb.gov.lv).