Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 25/22 "Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Smiltenes novadā" nosaka kārtību, kādā tiek uzturēta sanitārā tīrība un veikti teritorijas sakopšanas darbi nekustamā īpašuma teritorijā, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un nedzīvojamo namu publiskajās un privātajās teritorijās, veikta īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšana Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kā arī uzturamas tajā esošās ēkas, paredzot administratīvo atbildību.  

Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 28/21 "Par pašvaldības apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Smiltenes novada teritorijā" nosaka pašvaldības apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības kārtību, kā arī to izpildes kontroli.

 • Par teritoriju, būvju uzturēšanu un kopšanu atbild nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai tās pārvaldnieks.
 • Pašvaldība nodrošina:
  • nekustamajam īpašumam piegulošajā teritorijā atrodošos publiskā lietošanā esošo ietvju kopšanu un uzturēšanu;
  • zāliena pļaušanu apstādījuma daļai ielas sarkano līniju robežās, kas pārsniedz sešu metru platumu, mērot no nekustamā īpašuma zemes gabala robežas līdz brauktuvei, neieskaitot ietvi.
  • pašvaldības valdījumā, publiskā lietošanā esošo pagalmu un piebraucamo ceļu uzturēšanu un sakopšanu;
  • piegulošo publiskā lietošanās esošās teritoriju kopšanu pie tiem nekustamajiem īpašumiem, kuru īpašnieki saskaņā ar šiem Noteikumiem pilnībā vai daļēji ir atbrīvoti no īpašumam piegulošās publiskā lietošanās esošās teritorijas kopšanas pienākumiem;
  • pašvaldības valdījumā esošo ceļu, ielu, tiltu, laukumu, sabiedriskā transporta pieturvietu, velosipēdu ceļu, brauktuves sadalošo joslu un saliņu zālienu, krastmalu, uzturēšanu un sakopšanu;
  •  atlikušās platības ap daudzdzīvokļu mājām, kuras nav nododamas apsaimniekošanā, kopšanu saskaņā ar Pašvaldības sagatavotiem plāniem;
  • sagrābto nokritušo lapu, nokaltušo augu savākšanu pašvaldības rīkoto akciju laikā;
  •  pēc pieprasījuma – bezmaksas maisu izsniegšanu noteikumu 4., 5., 6. un 7. punktā minētajām personām, ja nekustamā īpašuma teritorijā vai nekustamajam īpašumam piegulošajā teritorijā atrodas dižkoki vai citi augstvērtīgi koki;
  •  notīrītā sniega un ledus izvešanu no publiskā lietošanā esošās teritorijas, ja tas traucē gājēju pārvietošanos un transportlīdzekļu kustību (tai skaitā, iebraukšanu vai izbraukšanu).

Teritorijas un būvju apsaimniekošana pilsētās un pagastos

 • Smiltenes pilsētā pakalpojuma līguma ietvaros pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Smiltenes NKUP" nodrošina:
  • teritorijas apsaimniekošanu (kopšanu un uzturēšanu), lietus ūdens inženierkomunikāciju tīklu apsaimniekošanu un uzturēšanu;
  • ietvju, braucamās daļas, kāpņu, laukumu kopšanu un uzturēšanu;
  • teritorijas kopšana un uzturēšana Smiltenē saskaņā ar Saimnieciskās darbības nodaļas pieteikumu (zālienu, ziemciešu stādījumu kopšana un stādīšana, viengadīgo puķu stādījumu iegāde, kopšana un stādīšana, apstādījumu un dzīvžogu kopšana un veidošana, koku zāģēšana, latvāņu izplatības ierobežošana;
  • speciālie kopšanas darbi (atkritumu salasīšana, lapu kasīšana, kūmu apgriešana, solu un laipu mazgāšana, stabu/stiklu notīrīšana no afišām) Vecajā parkā, Jāņukalnā, rotaļu laukumos Gaujas ielā 1 un Abulas ielā, autobusu pieturvietās un afišu stabi;
  • kapsētu kopšana un uzturēšana;
  • sabiedrisko tualešu kopšana un uzturēšana;
  • lietus ūdens inženierkomunikāciju tīklu apsaimniekošanu un uzturēšanu;
  • sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanas kontroli;
  • grāvju un nogāžu kopšana;
  • upes, dīķu un ezeru kopšana;
  • mazās arhitektūras formas (soliņi, atkritumu tvertnes, suņu ekskrementu urnas, kāpnes, atbalstmūri, afišu stabi, autobusu pieturvietas, pieturzīme) kopšana, remonts, nomaiņa vai uzstādīšana;
  • pilsētas mežu un meža zemes, kas iekļauti kopšanas plānā, kopšana;
 •  Pagasta teritorijās teritorijas apsaimniekošanu (kopšanu un uzturēšanu) veic pagastu un apvienību pārvaldes. 

SIA “Smiltenes NKUP”

info [at] smiltenesnkup.lv