• Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 25/22 “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Smiltenes novadā”  nosaka, ka par nedzīvojamo namu teritoriju uzturēšanu un kopšanu atbild nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
  • Noteikumi nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums kopt apstādījumus, kas nozīmē krūmu, dzīvžogu, koku (koku vainagu) un to zaru apzāģēšanu sev piederošā īpašumā gar ietvēm un brauktuvēm:
    • virs ietvēm līdz 2,3 m augstumam, ja tie traucē gājējiem;
    • virs brauktuvēm līdz 4,5 m augstumam no zemes. 
  • Nekustamā īpašuma  īpasniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums veikt būvēm traucējošo un bīstamo (sauso, aizlauzto) koku nozāģēšanu, kā arī nodrošināt to novākšanu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, nodrošināt koku kopšanu, lai tie neveidojas par bīstamiem, bet bīstamos kokus novākt.
Shēma nepieciešamo augstumu koku un krūmu apzāģēšanai virs ietvēm un brauktuvēm
Shēma nepieciešamo augstumu koku un krūmu apzāģēšanai virs ietvēm un brauktuvēm