Par atkritumu apsaimniekošanas kartību

 • Pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar Pašvaldību likumu, normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā.
 • Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Smiltenes novada teritorijā kopš 2011. gada 1. augusta veic SIA „ZAAO” (turpmāk - ZAAO).
 • ZAAO ir Vidzemes pašvaldību dibināts uzņēmums, kura izveidē ir apvienojušās 8 pašvaldības - Balvu, Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Valkas un Valmieras.
 • Atkritumu apsaimniekošanas nozarē ZAAO darbojas kopš 1999. gada un nodrošina nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu, savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un apglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu.
 • Atkritumu apsaimniekošanas kārtību Smiltenes novadā nosaka pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 26/23 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novadā",  kas stājušies spēkā 2024. gada 2. februārī.
 • Noteikumi nosaka:
  • sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, dalīti savākto (bioloģiskie atkritumi, plastmasa, papīra, metāla iepakojums, stikls, tekstils), sadzīvē radušos liela izmēra atkritumu, mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas kārtību;
  • teritorijas dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās;
  • prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai;
  •  kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu;
  • atbildību par šo saistošo noteikumu neievērošanu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 2023. gada 21. decembrī apstiprināja sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu SIA “ZAAO” cieto atkritumu poligonā “Daibe”, kas nosaka izmaiņas, sākot ar 2024. gada 1. februāri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kompleksa izveidi.

Apstiprinātās izmaiņas paredz šādu tarifu par vienas tonnas nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi un sadzīves atkritumu apglabāšanu, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli:

 • 141,75 EUR apmērā par tonnu no 2024. gada 1. februāra līdz 2024. gada 31. decembrim;
 • 146,59 EUR apmērā par tonnu no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim;
 • 151,44 EUR apmērā par tonnu no 2026. gada 1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai.

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar jaunas infrastruktūras objektu izbūvi poligonā “Daibe” un to ekspluatācijas uzsākšanu, investīcijām, kas veiktas, lai nodrošinātu kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu. No 2021. līdz 2023. gadam īstenoti attīstības projekti ar kopējo investīciju apjomu vairāk nekā 16 milj/EUR apmērā:

 • Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (ES KF) projekta Nr.5.2.1.2/20/A/008 “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide” ietvaros no 2024. gada tiks uzsākta jaunas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas ekspluatācija. ZAAO finansējums – 40.92% no kopējām izmaksām;
 • 2024. gadā tiks uzsākta atkritumu apglabāšana jaunuzbūvētajā atkritumu apglabāšanas krātuvē, kuras izbūvi finansē ZAAO;
 • 2022./2023. gadā ZAAO veica infiltrāta attīrīšanas procesa modernizāciju, kuras ietvaros nomainīta infiltrāta attīrīšanas reversās osmozes iekārta, tādējādi turpinot nodrošināt atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu.

Tarifā iekļauts arī Dabas resursu nodoklis, kas no 2024. gada 1. janvāra noteikts 110 EUR, no 2025. gada 1. janvāra – 120 EUR, bet no  2026. gada 1. janvāra – 130 EUR apmērā par tonnu.

Tā kā tarifs par nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi un sadzīves atkritumu apglabāšanu ir daļa no atkritumu apsaimniekošanas maksas, tad tā izmaiņas ietekmēs kopējo atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēru. Ievērojot iepriekš minēto, informējam, ka atkritumu apsaimniekošanas maksa no 2024. gada 1. februāra Smiltenes novadā ir:

 • 31,64 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa). 

Izmaiņas maksā par atkritumu apsaimniekošanu veiktas, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. pantā noteikto kārtību un noslēgtā līguma 315-2-149 noteikumus.


Atkritumu šķirošana

ZAAO veido un uztur atkritumu dalītās vākšanas jeb šķiroto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. No iesaistīšanās dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā ir vairāki būtiski ieguvumi:

 • lēnāk pildās sadzīves atkritumu konteiners, līdz ar to mazinās izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu, jo šķirotos atkritumus ZAAO savāc bez maksas;
 • tiek samazināts sadzīves atkritumu poligonā apglabājamo atkritumu daudzums, tādējādi saudzējot dabu;
 • ir iespēja dot ieguldījumu dabas resursu taupīšanā, jo šķirotie atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām, no kurām atkārtoti var ražot jaunas preces.

Bezmaksas atkritumu šķirošanas iespējas Smiltenes novada iedzīvotājiem

 • EKO punkti
  • EKO punkts ir šķirotu atkritumu izmešanai pieejami konteineri, visbiežāk konteineru pāris, kur viens ir paredzēts stikla iepakojuma izmešanai, bet otrs vieglā iepakojuma jeb papīra, kartona, polimēru, metāla, koka izmešanai.
  • EKO punkta pakalpojums pieejams namu apsaimniekotāju klientiem un pašvaldības noteiktās publiskās adresēs visiem novada iedzīvotājiem.
  • Informācija par EKO punktu novietojumu atrodama interaktīvajā šķirošanas sistēmas kartē.
 • EKO laukumi Smiltenē, Apē, Raunā 
  • EKO laukums ir slēgta, norobežota teritorija, kurā noteiktā darba laikā iespējams:
   • nodot gan bez maksas, gan par maksu (pēc noteikta cenrāža) noteikta veida šķirotus atkritumus;
   • saņemt konsultācijas par SIA “ZAAO” pakalpojumiem.
  • EKO laukumā NAV iespējams nodot nešķirotus sadzīves atkritumus, kā arī juridiskajām personām nododamajam atkritumu apjomam un veidiem ir noteikti atsevišķi ierobežojumi.
  • EKO laukumu adreses, darba laiki un informācija par nododamajiem atkritumu veidiem pieejama www.zaao.lv sadaļā EKO laukumi.
 • Tekstilmateriāla nodošanas konteineri (Smiltenē, Daugavas ielā 1; Launkalnes pagastā, Silvā 18)
  • DRĪKST nodot nesabojātus, nesaplēstus, tīrus: kreklus, bikses, jakas, mēteļus, šalles, cimdus, cepures, dvieļus, aizkarus, jostas, somas, gultas veļu, pārklājus, spilvenus, segas, kā arī valkāšanai derīgus apavu pārus, tajā skaitā gumijas un speciālos ziemas sporta apavus – slidas, slēpju zābakus, kā arī bižutēriju.
  • NEDRĪKST nodot: saplēstu apģērbu jeb audumu atliekas, tekstilu ar specifisku smaku, ar sadzīves ķīmiju, motoreļļām sasmērētu, kā arī mitru, pelējušu tekstilu, kas var sabojāt atkārotai izmantošanai un pārstrādei derīgo materiālu.
 • Iepakojuma atkritumu apsaimniekošana privātmājām
  • Pakalpojums pieejams privātmāju klientiem konkrētās teritorijās (Smiltenes pilsētas, Grotūža ciema, Kalnamuižas ciema, Saltupu ciema, Silvas ciema, Vidzemes ciema, Raunas ciema, kā arī Apes pilsētas un tās 1 km rādiusā esošo individuālo dzīvojamo māju īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem), kuriem noslēgts līgums par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar konteineriem. Lai uzzinātu, vai adresē ir pieejams pakalpojums, jāsazinās ar ZAAO.
  • Pakalpojums paredz iespēju šķirot vieglo iepakojumu un stikla iepakojumu. Lai uzsāktu pakalpojuma izmantošanu savā privātmājā, ir jānoslēdz sadarbības līgums. ZAAO piešķirs lietošanā vienu konteineru komplektu, ko iztukšo bez maksas. 
Kāpēc man jāšķiro BIO atkritumi?

Depozīta punkti Smiltenes novadā

 • Depozīta sistēma ir praktisks solis ceļā uz tīrāku Latviju gan mums, gan nākamajām paaudzēm, un tā palīdzēs virzīt dzērienu ražotāju, tirgotāju un sabiedrības rīcību klimatam draudzīgā virzienā, vienlaikus sniedzot iespēju pilnvērtīgi apsaimniekot dabā visbiežāk sastopamos dzērienu iepakojumus. Ieviešot ilgtspējīgu, mūsdienīgu un ērtu dzērienu iepakojumu šķirošanas un pārstrādes sistēmu, mums ir iespēja nostiprināt videi draudzīgus paradumus sabiedrības ikdienā un padarīt mūsu valsti sakoptāku un tīrāku!
 • Depozīta sistēmu Latvijā pārvalda SIA Depozīta Iepakojuma Operators (DIO), kurā apvienojušies gan vietējie, gan Baltijas mēroga vadošie dzērienu ražotāji un mazumtirgotāji.
 • Depozīta punktā var nodot dzēriena iepakojumu, ja uz tā etiķetes ir skaidri nolasāms svītrkods un Latvijas depozīta zīme.

Invazivas_sugas
Akcija