Kāpēc man jāšķiro BIO atkritumi?

2024. gada sākumā Latvijā tiek ieviesta bioloģisko atkritumu (turpmāk – BA) dalītās vākšanas sistēma. Vairākās teritorijās šķirošana ir obligāta, blakus jau esošajiem konteineriem pievienosies brūnais – bioloģisko atkritumu konteiners.

Ieviešot kaut ko jaunu, sākotnējās neskaidrības un jautājumi ir neizbēgami. No šā gada sākuma bieži saņemam jautājumu: “Kāpēc man jāšķiro bioloģiskie atkritumi, kāds man no tā labums?” Atbilde ir vienkārša, taču tās nozīme ir dziļa un daudzpusīga. Bioloģisko atkritumu šķirošana sniedz ieguvumus katram individuāli, kā arī sabiedrībai un planētai kopumā. Saprotot, ka motivācijas meklējumi var būt grūti, piedāvājam vairākus pamatojumus, kāpēc šis solis ir svarīgs.

  • Slinkais maksā un maksās vairāk

Pašlaik bioloģisko atkritumu izvešanas tarifs ir par 40% zemāks nekā nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Statistika liecina, ka līdz 40% no sadzīves atkritumu apjoma veido bioloģiskie atkritumi. Ieviešot brūno atkritumu konteineru, kopējais radītais sadzīves atkritumu apjoms samazinās, tos var izvest retāk. Tad radīsies arī ietaupījums.

Maksa par nešķirotajiem atkritumiem nākotnē tikai palielināsies, jo pieaugs gan dabas resursu nodoklis, gan atkritumu apsaimniekotāji investēs līdzekļus, lai radītu ērtāku un pieejamāku infrastruktūru tiem, kas šķiro atkritumus, kas izturas atbildīgi. Kādam ir jānodrošina atkritumu šķirošana. Ja to neizdarām savās mājās, ir jāmaksā par pakalpojumu.

  • Pienākumu iesaistīties šķirošanas sistēmā nosaka pašvaldību saistošie noteikumi

ZAAO darbības reģiona pašvaldības savos saistošajos noteikumus ir noteikušas teritorijas, kurās BIO atkritumu šķirošana ir obligāta.

ZAAO darbības teritorijā pakalpojums ir obligāts daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un uzņēmumiem pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktajās teritorijās.

  • Smiltenes novads – Smiltene, Rauna, Ape, Grotūzis, Kalnamuiža, Saltupi, Silva, Vidzeme.

Privātmāju īpašniekiem ir iespēja izvēlēties izmantot BIO atkritumu konteineru vai pašiem īstenot kompostēšanu sava īpašuma teritorijā. Ja izvēle ir par labu kompostēšanai, par savu lēmumu jāinformē ZAAO, kas veido un uztur mājkompostētāju reģistru.

Uzņēmumiem dalītā vākšana ir obligāta, ja radītais BA apjoms ir lielāks par 80 litriem nedēļā.

Ja nav noslēgts līgums, var tikt piemērots naudas sods par saistošo noteikumu neievērošanu, neiesaistīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Soda apmēru nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. pants – fiziskajām personām tas var būt no 50 līdz 750 eiro, bet juridiskajām personām — no 250 līdz 1500 eiro.

  • Eiropas kopīgie mērķi

Latvija ir apņēmusies līdz 2035. gadam samazināt atkritumu apglabāšanu poligonos līdz 10% no kopējā atkritumu daudzuma. Šis mērķis ir ne tikai vides aizsardzības pasākums, bet arī daļa no mūsu valsts ilgtermiņa saistībām pret Eiropas Savienības ilgtspējas mērķiem. Bioloģisko atkritumu nešķirošana ievērojami palielina to atkritumu daudzumu, kas nonāk poligonos, radot risku, ka Latvija nespēs izpildīt šīs starptautiskās saistības. Neizpildes gadījumā mūsu valsti var gaidīt finansiālas sankcijas, kas var ietekmēt ekonomiku un sabiedrību kopumā. Atkritumu šķirošana nav vien personiska izvēle, bet gan kolektīva atbildība, kas prasa apzinātu un aktīvu rīcību no katra Latvijas iedzīvotāja.

  • Mūsu vide, kurā dzīvojam

Bioloģisko atkritumu šķirošana palīdz samazināt vides piesārņojumu. Apstrādājot šos atkritumus atbilstoši, tiek samazināts atkritumu daudzums, kas nonāk poligonos, un līdz ar to tiek samazināts arī piesārņojums, kas radies no sadzīves atkritumiem. Efektīva šķirošana un kompostēšana ir arī veids, kā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas ir svarīgi klimata pārmaiņu mazināšanai.

  • Atbildība pret nākamajām paaudzēm

BIO atkritumu šķirošana ir mūsu atbildība pret nākamajām paaudzēm. Tā sniedz mums iespēju nodot saviem bērniem tīrāku, veselīgāku vidi, zaļāku un bagātāku pasauli. Šķirojot un pārstrādājot bioloģiskos atkritumus, mēs ieguldām nākotnē, samazinot piesārņojumu un aizsargājot dabiskos resursus. Mēs audzinām jauno paaudzi ar dziļāku izpratni un cieņu pret dabu, mācot viņiem vērtības, kas veido pamatu ilgtspējīgai dzīvei.

Mūsdienu pasaules kontekstā atbildība pret vidi nav vien personiskā izvēle, bet gan nepieciešamība. BIO atkritumu šķirošana ir daudz vairāk nekā tikai likumdošanas prasība – tā ir mūsu ikdienas izvēle par labu ilgtspējīgākai un atbildīgākai dzīvei. Katrs solis šajā virzienā ir ieguldījums mūsu kopējā nākotnē, kas balstīta uz cieņu pret dabu un vēlmi saglabāt pasauli mums un mūsu bērniem.

Kopš bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas pakalpojuma ieviešanas februārī,  SIA “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) ir izvietojis vairāk nekā 500 brūnos atkritumu konteinerus savā darbības reģionā. Šajā laikā radušies būtiski jautājumi, kas skar lielāko daļu pakalpojuma lietotāju.

Vai nepieciešams slēgt jaunu līgumu par bioloģisko atkritumu konteineru?
Lai saņemtu BIO atkritumu dalītas vākšanas pakalpojumu, iepriekš jābūt noslēgtam līgumam par sadzīves atkritumu izvešanu. Par BIO pakalpojumu tiek izveidota vienošanās pie esošā līguma. ZAAO darbības teritorijā pakalpojums ir obligāts daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un uzņēmumiem pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktajās teritorijās.

  • Smiltenes novads – Smiltene, Rauna, Ape, Grotūzis, Kalnamuiža, Saltupi, Silva, Vidzeme.

Privātmāju īpašniekiem ir iespēja izvēlēties izmantot BA konteineru vai pašiem īstenot to kompostēšanu sava īpašuma teritorijā. Ja izvēle ir par labu kompostēšanai, par savu lēmumu jāinformē ZAAO, kas veidos un uzturēs mājkompostētāju reģistru.

Uzņēmumiem dalītā vākšana ir obligāta, ja radītais BA apjoms ir lielāks par 80 litriem nedēļā.

Vienošanos var parakstīt arī ar elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu. Var saņemt pa pastu, parakstīt un nosūtīt atpakaļ. Tad gan jārēķinās ar pasta izdevumiem un ilgāku sūtīšanas laiku.

Kāds ir labākais veids, kā pieteikt izmaiņas līgumā?
Izmaiņas līgumā ieteicams pieteikt rakstiski, lai izvairītos no iespējamiem pārpratumiem, kas var rasties telefona sarunā.

Cik bieži tiks izvesti bioloģiskie atkritumi?
Izvešanas minimālo biežumu gadā nosaka katras pašvaldības saistošie noteikumi, taču iespējama izvešana līdz pat reizei nedēļā. Var izveidot sezonāli mainīgu grafiku, piemēram, vasarā izvest biežāk, bet ziemā – retāk.

Cikos izvešanas dienā konteineram jābūt izstumtam iztukšošanai?
Līdz plkst. 8.00 tukšošanas dienā konteineriem jābūt novietotiem pieejamā vietā. Tas attiecas gan uz bioloģiskajiem, gan citiem šķiroto un sadzīves atkritumu konteineriem.

Vai varu atteikt izvešanu, ja mans konteiners nav piepildīts pilns?
Jā, saņemot SMS par plānoto izvešanas datumu, varat atbildēt ar STOP. Atteikums šai reizei ir saskaņots, kad saņemat ZAAO apstiprinājumu.
Vienkārši konteineru nenovietošana tukšošanas vietā netiek uzskatīta par atteikšanu, tādā gadījumā tomēr tiks piemērota maksa par pakalpojumu.

Kur es varu iegādāties maisiņus, kurus drīkst mest BIO konteinerā?
20 l un 240 l maisiņus iespējams iegādāties ZAAO EKO laukumos, ZAAO Klientu apkalpošanas centrā Valmierā, kā arī pieteikt piegādi ar OMNIVA starpniecību. Tos iespējams iegādāties arī dažādos pārtikas un saimniecības preču veikalos.

Kāds ir finansiālais ieguvums, ja noslēdzu vienošanos par bioloģisko atkritumu izvešanu?
Bioloģisko atkritumu izvešanas tarifs ir par 40 % zemāks nekā nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Statistika liecina, ka līdz 40 % no sadzīves atkritumu apjoma veido bioloģiskie atkritumi. Ieviešot brūno konteineru, jūsu kopējais radītais atkritumu apjoms paliek nemainīgs, bet par bioloģisko atkritumu izvešanu maksājat mazāk.
Piemēram:

  • 1 m3 sadzīves atkritumu izvešana ZAAO darbības reģionā maksā vidēji 37 EUR, bet 1 m3 BIO atkritumi – 37*60%=22,20 EUR.
  • Ja visus atkritumus saliekat kopā sadzīves atkritumu konteinerā, par 1 m3 maksājat jau minētos 37 EUR.
  • Ja sašķirojat, nodalāt BIO atkritumus no sadzīves atkritumiem, piemēram, 30% apmērā, tad par 1 m3 visu radīto atkritumu maksājat 32,56 EUR.

Plašāka informācija par bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas pakalpojumu tīmekļa vietnē www.zaao.lv sadaļā zaao.lv/bio-atkritumi/