Par pārvalžu darbību 

 • Pagasta un apvienību pārvaldes ir Smiltenes novada pašvaldības domes izveidotas pašvaldības iestādes, kas Smiltenes novada teritoriālajā iedalījumā – pagastā – nodrošina pašvaldības pakalpojumu pieejamību un citu no pašvaldības funkcijām izrietošu pārvaldes uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
 • Pārvaldes mērķis ir nodrošināt pagasta iedzīvotājiem un juridiskajām personām ērtus, pieejamus un kvalitatīvus pašvaldības pakalpojumus, pārstāvēt to kopējās intereses novadā un valstī.
 • Pārvaldēm ir šādas galvenās funkcijas: 
  • organizēt un nodrošināt Pašvaldību likumā un citos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību un pašvaldības funkciju īstenošanu un pārvaldes uzdevumu izpildi;
  • veikt pārvaldes pārziņā esošo finanšu un nodotās mantas pārvaldīšanu;
  • veikt pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un uzskaiti;
  • sniegt atbalstu pašvaldības īpašuma objektu atsavināšanas procesa organizēšanā;
  •  nodrošināt Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbību;
  • sniegt atbalstu dabas resursu jautājumu risināšanā (pagasta teritoriju robežās);
  • veikt pagasta teritorijā ietilpstošo projektu ideju (vides infrastruktūras objekti, teritorijas labiekārtošana, aktīvās atpūtas objekti u.c.) izstrādi un virzīšanu realizācijai/apstiprināšanai pašvaldības domē;
  • sadarboties ar citām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām savu funkciju izpildes nodrošināšanai;
  • pieņemt pašvaldības noteiktos maksājumus, tajā skaitā par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;
  • koordinēt vietējo iedzīvotāju (sabiedrības) iesaistīšanos vietējās pārvaldes procesos;
  • sniegt organizatorisku atbalstu iedzīvotājiem sadarbībā ar pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļu par tās  kompetencē esošajiem jautājumiem; 
  • nodrošināt Dzīvesvietas deklarēšanas likuma prasības attiecībā uz pārvaldes teritorijā dzīvesvietu deklarējošiem iedzīvotājiem;
  • izskatīt iesniegumus un izsniegt tirdzniecības atļaujas savas darbības teritorijā atbilstoši pašvaldības kompetencei;
  • veikt pārvaldes finanšu un valdījumā nodotās mantas pārvaldīšanu; 
  • organizēt pašvaldības ceļu un ielu apsaimniekošanu un uzturēšanu pagasta teritorijas robežās;
  • organizēt pašvaldības civilās aizsardzības plāna ieviešanu pārvaldes teritorijā esošās iestādēs;
  • veikt citus uzdevumus atbilstoši pārvaldes kompetencei, pašvaldības domes lēmumiem, pašvaldības domes priekšsēdētāja vai viņa vietnieku, pašvaldības izpilddirektora un viņa vietnieku rīkojumiem.