• Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 39. punktu informāciju par izsniegtajām bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām pašvaldība ievieto savā tīmekļa vietnē.
  • Atļaujas izsniedzējs savā tīmekļa vietnē ievieto arī informāciju par zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu, apturēšanu, licenču vai atļaujas anulēšanu.
  • Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja, ievērojot valsts Vides dienesta noteiktos ieguves limitus, ir administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežas un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus.
Licenciāts/ atļaujas saņēmējs Atļaujas adresāta reģistrācijas Nr./personas kods Licences/ atļaujas numurs Administratīvā piederība un adrese Licence/atļauja derīga no Licence/atļauja derīga līdz Atradnes/ licencētā objekta nosaukums Zemes dzīļu izmantošanas veids Licences/ atļaujas izsniegšanas datums Papildu informācija
A/s „LATVIJAS VALSTS MEŽI” 40003466281 Nr. 23/2013 Palsmanes pagasts 26.06.2013. 28.12.2046. Smilts-grants un smilts atradne „Lankaskalns” Smilts – grants un smilts   Grozījumi 30.03.2022., 08.11.2022.
A/s „LATVIJAS VALSTS MEŽI” 40003466281 Nr. 116/2014 Launkalnes pagasts 03.11.2014. 30.07.2039. Smilts atradne „Pekas” Smilts    
SIA “Ceļinieks 2010” 44103059132 Nr.46/2018 Brantu pagasts 27.07.2018. 16.01.2038. „Paltnieki” Smilts-grants un smilts   Atcelta 18.04.2024.
SIA "Rubate" 40003291605 Nr. 2 Raunas pagasts 15.01.2019. 14.01.2044. "Pāvulkalni" Smilts – grants un smilts   Anulēta
SIA "Raunas bruģakmens" 50003598951 Nr. 4 Raunas pagasts 15.01.2019. 14.01.2044. "Pāvulkalni" Smilts - grants, smilts    
SIA “8CBR” 43903002559 Nr.9.1/31 Smiltenes pagasts 31.07.2019. 05.06.2044. „Brutuļi” Smilts-grants    
AS "Latvijas valsts meži" 40003466281 Nr. 3 Raunas pagasts 31.07.2019. 10.01.2044. "Foreles" Smilts – grants un smilts   precizēta
SIA “Mežadārzs” 44103027438 Nr.9.1/58 Launkalnes pagasts 31.10.2019. 21.08.2044. "Priedes" Smilts-grants un smilts    
A/s „LATVIJAS VALSTS MEŽI” 40003466281 Nr. 9.1/3 Palsmanes pagasts 15.03.2021. 30.09.2045. Smilts-grants un smilts atradne „Lankaskalns 2” Smilts – grants un smilts    
VAS "Latvijas valsts meži" 40003466281 Nr. 10 Apes pagasts 29.06.2021. 28.06.2046. Smilts un mālsmilts atradne "Gailenes 2" Smilts un mālsmilts    
SIA “Kaminvest” 44103106193 Nr.4 Raunas pagasts 23.02.2022. 21.11.2046. "Pāvulkalni 2020" Smilts – grants un smilts    
SIA “Kaminvest” 44103106193 Nr.34 Raunas pagasts 03.05.2023. 14.01.2044. "Pāvulkalni" Smilts – grants un smilts    
Licenciāts/ atļaujas saņēmējs Licences/ atļaujas numurs Administratīvā piederība un adrese Licence/atļauja derīga no Licence/atļauja derīga līdz Atradnes/ licencētā objekta nosaukums Zemes dzīļu izmantošanas veids Licences/ atļaujas ierobežošanas, apturēšanas vai atcelšanas lēmuma numurs Licences/ atļaujas ierobežošanas, apturēšanas vai atcelšanas lēmuma datums
SIA “Ceļinieks 2010” Nr.46/2018 Brantu pagasts 27.07.2018. 16.01.2038. „Paltnieki” Smilts-grants un smilts Nr.200  18.04.2024.