2022. gada 3. janvārī spēkā stājās Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. decembrī apstiprinātie noteikumi Nr. 412 “Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Smiltenes novada pašvaldībā”. Tie tiek piemēroti darījumiem, kuros bez atlīdzības Pašvaldības īpašumā tiek nodoti finanšu līdzekļi, manta un/vai pakalpojumi, nosakot to izmantošanas mērķi.

Mērķis: nodrošināt likumīgu ziedojumu saņemšanu, izlietošanu un uzskaiti un novērst tā izšķērdēšanu un/vai nelietderīgu izmantošanu.

Ziedotāji: Pašvaldība vai Pašvaldības iestāde var pieņemt ziedojumu no Latvijas Republikas un ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām, ja tā pieņemšana valsts amatpersonai nerada interešu konfliktu un neietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju.

Ziedošanas kārtība: 

  1. Ziedotājs aizpilda iesniegumu, norādot ziedojuma apmēru un mērķi.
  2. Ziedojuma pieņemšanas Pašvaldības iestādes vadītājs/direktors rakstveidā izvērtē, vai divus gadus pēc ziedojuma saņemšanas Pašvaldības iestādei attiecībā uz ziedotāju varētu iestāties pienākums, izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības vai kontroles funkcijas; ziedojuma pieņemšana varētu radīt interešu konfliktu vai ierobežot Pašvaldības iestādei normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildi.
  3. Ar ziedotāju tiek slēgts dāvinājuma līgums, kas nosaka ziedojuma mērķi un kārtību, kādā, ziedotājs pārbauda, vai ziedojums ir izlietots likumīgi un lietderīgi.
  4. Piecu darba dienu laikā pēc ziedojuma saņemšanas informāciju par ziedotāju – fiziskas personas vārdu un uzvārdu vai juridiskas personas vai personu apvienības nosaukumu, kā arī ziedojuma priekšmetu, apjomu un atvēlēšanas mērķi – publicē timekļvietnē.

Nosaukums Ziedojums Ziedojuma mērķis
Biedrība “Esi Sveiks!” Smiltenes novada Drustu pagasta pārvaldei  – hokeja laukuma borti un laukuma aprīkojums (15 hokeja laukuma soliņi) ar kopējo ziedojuma vērtību  8009,00 EUR. Veicināt Smiltenes novada bērnu un jauniešu nodarbošanos ar sportu.
Mārcis Miķelsons Gatartas pansionātam finanšu līdzekļi par kopējo summu 1000,00 EUR. Sociālās palīdzības veicināšana, tai skaitā Gatartas pansionāta lokālās video uzraudzības sistēmas uzlabošanai.
AS “Smiltenes piens”

Smiltenes novada pašvaldībai – skulptūra “Dzeramā ūdens strūklaka PIENA STEĶIS” ar kopējo ziedojuma vērtību 10 845,00 EUR.

 Novietot Smiltenes pilsētā Tepera ezera promenādē.
SIA “SAUKAS KŪDRA” Smiltenes novada Izglītības pārvaldei finanšu līdzekļi par kopējo summu 380,00 EUR apmērā  konkursa Smiltenes novada bērniem “Dalība nometnē “Atklāj sevi””  uzvarētāja dalībai šajā nometnē. Viena nometnes dalībnieka dalības maksas segšana Apdāvinātā organizētājā un koordinētajā nometnē “Atklāj sevi”, kas norisināsies no 2023.gada 23.jūlija līdz 2023.gada 2.augustam nometnes norises vietā “Ataugas”, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads.
Māris Zālītis Smiltenes novada pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldei ziedojums – 29 sievu vestes par kopējo summu 1608,50 EUR un 7 vīru vestes par kopējo vērtību 441,50 EUR Smiltenes Kultūras centra senioru jauktajam korim “Mežābele”, ar ziedojuma kopējo vērtību 2050,00 EUR. Kultūras un mākslas veicināšana Smiltenes novadā un Dziesmu un Deju svētku tradīciju nodrošināšanai.

 

Nosaukums Ziedojums Ziedojuma mērķis
Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem”

10 datoru komplekts un 1 LCD monitors

Nodrošināt Ukrainas bēgļu bērniem mācību procesa norisi.
Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” 33 datori Nodrošināt Ukrainas bēgļu bērniem mācību procesa norisi.
SIA “IPRO”

Gaujienas pamatskolas skolēniem un darbiniekiem muzikāla izrāde “Grinča Ziemassvētki”, atpūta un pusdienas centrā “LIDO”, transports maršrutā Gaujiena – Rīga – Gaujiena. Summa: 2990,21 EUR.

Ziemassvētku prieka radīšana, kultūras un mākslas baudīšana, kā arī sociālās palīdzības nodrošināšana. 
SIA "Mikrotīkls" 

Tīkla aparatūras iekārtas Smiltenes novada Trapenes sākumskolai. Summa: 2372,55 EUR.

Mācību un/vai pētniecības procesa nodrošināšana Smiltenes novada Trapenes sākumskolai.
SIA "Mikrotīkls" 

Tīkla aparatūras iekārtas Smiltenes novada Grundzāles pamatskolai. Summa: 2731,51 EUR.

Mācību un/vai pētniecības procesa nodrošināšanai Smiltenes novada Grundzāles pamatskolai.
SIA "Mikrotīkls" 

Tīkla aparatūras iekārtas Smiltenes novada Raunas pamatskolai. Summa:2432,21 EUR.

Mācību un/vai pētniecības procesa nodrošināšanai Smiltenes novada Raunas pamatskolai.
Nodibinājums "Alūksnes un Apes novada fonds" 

Finanšu līdzekļi – 650,00 EUR.

Sniegt uzņemtajiem Ukrainas pirmsskolas un skolas vecuma bērniem primāri nepieciešamo psiholoģisko atbalstu, piesaistot Ukrainas speciālistu (izglītības psihologu) psihoemocionālās palīdzības sniegšanā.
Meža īpašnieku biedrība “MEŽA KONSULTANTS”

Grāmatas un spēles Smiltenes novada izglītības iestādēm. Summa: 205.93 EUR.

Smiltenes novada sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem – grāmatas paredzētas katrai Smiltenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei 6 gadnieku un/vai skolas grupiņai.